1336_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1336
Vekst i avtalt industrilønn
statistikk
2010-11-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i avtalt industrilønn

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri økte med 2,8 prosent fra 2. kvartal 2010 til 3. kvartal 2010. Økningen var på 0,7 prosent i tilsvarende periode i 2009.

Det viser foreløpige tall.

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig månedslønn i industri gikk til sammenligning ned med 0,8 prosent i 3. kvartal. Det betyr at uregelmessige tillegg og bonusutbetalinger i gjennomsnitt er lavere nå enn i 2. kvartal 2010.

Lønnsindeksen for avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,9 prosent i 3. kvartal 2010. Den tilsvarende veksten i varehandel og olje- og gassutvinning var på henholdsvis 0,5 og 2,5 prosent.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene eller i Statistikkbanken .

Strukturelle endringer virker også inn

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endret arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen. Hvis det er de ansatte med lavest ansiennitet som går ut av bedriftene som følge av nedbemanning, vil en slik reduksjon i arbeidsstokken kunne medføre at den gjennomsnittlige lønna for bedriftene øker.

Bonusutbetalinger knytter seg ofte til resultater som ble oppnådd i en tidligere periode enn det tidspunktet godtgjørelsen faktisk blir utbetalt.

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: