1258_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1258
1 prosent lønnsvekst i industri
statistikk
2009-02-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 prosent lønnsvekst i industri

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en økning på 1,0 prosent i foreløpige tall fra 3. kvartal til 4. kvartal 2008. Tilsvarende økning i 4. kvartal 2007 var på 0,7 prosent.

Denne lønnsstatistikken viser den kvartalsvise lønnsutviklingen for heltidsansatte i ulike næringsområder. Utviklingen varierer både mellom næringer og kvartaler i løpet av året. I bygge- og anleggsvirksomhet er for eksempel veksten i avtalt månedslønn på 0,6 prosent, mens det i olje- og gassutvinning og bergverksdrift er en vekst på 3,5 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2008.

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig månedslønn viser til sammenligning en vekst siste kvartal på 2,4 prosent i industri. Månedslønn er avtalt månedslønn pluss uregelmessige tillegg og bonuser.

Industri: Økte med over 6 prosent på ett år

De foreløpige indeksene for gjennomsnittlig avtalt månedslønn viser en vekst fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 på 6,3 prosent i industri og 5,9 i bygge- og anleggsvirksomhet. Vekst fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 i lønnsindeksen kan ikke direkte sees på som årslønn, uten at det suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Se flere tall i statistikkbanken .

Strukturelle endringer spiller også inn

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endrer arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen. Hvis det er de ansatte med lavest ansiennitet som går ut når bedriftene nedbemanner, vil dette for eksempel kunne føre til at den gjennomsnittlige lønna for bedriftene øker. Når det gjelder bonusutbetalinger, knytter de seg ofte til resultater i en tidligere periode enn tidspunktet de blir utbetalt.

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene se Om statistikken .

Tabeller: