1260_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1260
Lønna opp 3,5 prosent i bygg og anlegg
statistikk
2008-11-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 3,5 prosent i bygg og anlegg

Den foreløpige lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning på 3,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2008. Tilsvarende økning i 3. kvartal 2007 var på 3,8 prosent.

Statistikken viser den kvartalsvise lønnsutviklingen for heltidsansatte i ulike næringsområder. Utviklingen varierer mellom næringer og kvartaler i løpet av året. I industri er for eksempel veksten i avtalt månedslønn fra 2. kvartal til 3. kvartal 2008 på 2,5 prosent.

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig månedslønn viser en vekst siste kvartal på 0,4 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet og 0,2 prosent i industri. Månedslønn er avtalt månedslønn pluss uregelmessige tillegg og bonus eksklusive overtidsbetaling, der tilleggene og bonusene er beregnet til gjennomsnittlig utbetaling i kun 3. kvartal.

Både sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt sysselsettingsmønsteret og såkalte konjunkturavhengige utbetalinger kan spille inn. For eksempel bonusutbetalinger, hvor mange som endrer arbeidstid, altså går fra å være deltidsansatt til heltidsansatt eller omvendt, og hvor mange som bytter jobb mellom næringer, virker inn. I tillegg påvirkes tallene av hvor mange som kommer inn i arbeidsmarkedet sett i forhold til de som går ut av arbeidsmarkedet.

Se flere tall i statistikkbanken .

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: