1264_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1264
Liten vekst i avtalt lønn i bygg og anlegg
statistikk
2008-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten vekst i avtalt lønn i bygg og anlegg

For heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte gjennomsnittlig avtalt lønn med 0,1 prosent i 1. kvartal 2008. Økningen var på 0,9 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Lønnsindeksen for månedslønn i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 2,3 prosent i 1. kvartal 2008. Tilsvarende vekst i 1. kvartal 2007 var på 2,1 prosent.

Med unntak av olje- og gassutvinning registreres det generelt mer bonusutbetalinger i 1. kvartal 2008 enn i 1. kvartal 2007.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene eller i statistikkbanken .

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønnen og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: