1290_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1290
Månedslønna i varehandel opp 1,5 prosent
statistikk
2005-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna i varehandel opp 1,5 prosent

Nye tall viser at gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel økte med 1,5 prosent i fjerde kvartal 2004, mens gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn økte med 0,2 prosent. Til sammenligning var tilsvarende tall i fjerde kvartal 2003 henholdsvis 1,7 og 0,1 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Utbetalt avtalt lønn måles ved utgangen av hvert kvartal, og blir i hovedsak påvirket av lønnsoppgjørene. Uregelmessige tillegg og bonuser måles som et gjennomsnitt over kvartalet, og er ikke i samme grad knyttet til lønnsoppgjørene, noe som medfører at det kan være mer tilfeldig hvilke kvartal de kommer til utbetaling. Lønnsveksten er generelt lav i fjerde kvartal sammenlignet med andre og tredje kvartal.

Industri

I industri var det en nedgang på 0,2 prosent i månedslønn i fjerde kvartal. Utbetalt avtalt lønn hadde imidlertid en økning på 0,4 prosent i fjerde kvartal. Årsakene til dette er en nedgang i utbetalinger av uregelmessige tillegg og bonuser i fjerde kvartal. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2003 viste vekst i månedslønn og avtalt lønn på henholdsvis 0,2 og 0,6 prosent.

Forretningsmessig tjenesteyting

I forretningsmessig tjenesteyting var det en relativt høy vekst i månedslønn i fjerde kvartal med 1,3 prosent. Den utbetalte avtalte lønna hadde i samme periode en vekst på 0,5 prosent. Forholdet mellom månedslønn og avtalt lønn har variert noe de siste årene, noe som kan skyldes større utbetalinger av tillegg eller bonuser i fjerde kvartal i enkelte år.

Olje- og gassutvinning

Både månedslønna og avtalt lønn hadde relativt lav vekst i fjerde kvartal i olje- og gassutvinning med 0,8 prosent. Til sammenligning var tilsvarende økning i fjerde kvartal 2003 på 0,9 og 0,8 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for fjerde kvartal 2004 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter med antall heltidsansatte fordelt på enkelte næringer. Se teksttabellen.

Lønnsindeks for heltidsansatte fra et utvalg av bedrifter.
4. kvartal 2004
Næring Antall heltids-
ansatte med i
4. kvartal
Antall
lønnstakere
totalt1
Industri 77 500  260 800
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 19 800 27 700
Varehandel 47 500  321 100
Samferdsel 61 400  147 900
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 37 700  210 500
Kraftforsyning 3 000 14 300
Hotell- og restaurantvirksomhet 6 000 63 100
1  Sysselsatte lønnstakere ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for
3. kvartal 2004, inkluderer også deltidsansatte.

Gjennomsnittlig månedslønn, eller månedsfortjeneste, omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt, målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av den kvartalsvise lønnsindeksen, se Om statistikken .

Tabeller: