1298_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1298
0,2 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2004-02-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,2 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen viser at gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien økte med 0,2 prosent fra 3. kvartal 2003 til 4. kvartal 2003.

Lønnsindeksen dekker flere næringsområder, og tilsvarende tall for heltidsansatte i samferdsel viser en økning i månedsfortjenesten på 0,4 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2003. For heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og varehandel var økningen på henholdsvis 1,3 og 1,7 prosent i samme periode. For heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte månedsfortjenesten med 0,4 prosent mens månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var uendret fra 3. kvartal 2003. Lønnsindeksen for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning i månedsfortjenesten på 0,9 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2003. I bygge- og anleggsvirksomhet viser lønnsindeksen en økning på 2,5 prosent fra 3. kvartal 2003.

Endring over et år

Sammenligner vi lønnsindeksen for et kvartal med tilsvarende kvartal året før, får vi frem endringen i månedslønna mellom utgangen av de to kvartalene. Utviklingen i lønnsindeksen vil gjerne avvike fra publiserte tall for endring i årslønn fordi lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik det har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003 økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien med 3,9 prosent. Tilsvarende tall for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde 2,9 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på 4,4 prosent i samme periode. Ansatte i samferdsel hadde en økning i månedsfortjenesten på 2,8 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 3,8 prosent. Månedsfortjenesten økte med 3,2 prosent for heltidsansatte i varehandel, mens månedsfortjenesten til ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 3,4 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Den kvartalsvise lønnsindeksen for 4. kvartal 2003 bygger på opplysninger om 236 900 heltidsansatte fordelt på 71 800 i industri, 27 100 i bygge- og anleggsvirksomhet, 50 200 i samferdsel, 30 800 i varehandel, 31 300 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, 2 800 i kraftforsyning, 4 000 i hotell- og restaurantvirksomhet og 18 900 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2003, 270 900 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i bygge- og anleggsvirksomhet var 115 200, i samferdsel 152 000, i varehandel 316 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 208 700, i kraftforsyning 15 400, i hotell- og restaurantvirksomhet 65 500 og i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 23 700. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: