1330_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1330
Lavere lønnsvekst
statistikk
2000-03-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 1999, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere lønnsvekst

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien økte med 1,8 prosent fra 3. til 4. kvartal 1999, mot 2,4 prosent i tilsvarende periode året før. Dette betyr at lønnsveksten er avtagende også i 4. kvartal. Økningen fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 var 4,0 prosent.

Månedsfortjeneste for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 2,8 prosent fra 3. kvartal 1999 til 4. kvartal 1999, mens tilsvarende for ansatte i samferdsel var 1,7 prosent. Til sammenlikning økte månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 0,4 prosent.

Nye næringer

Statistisk sentralbyrå presenterer for første gang indekser for varehandel og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift med tilbakegående serier til 1. kvartal 1998. Månedsfortjenesten i alt for heltidsansatte i varehandel økte med 0,7 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 1999. I forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var økningen 0,9 prosent.

Endring over et år

Ansatte i industri hadde en vekst i månedsfortjenesten fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 på 4,0 prosent. Tilsvarende vekst for ansatte i samferdsel var 4,4 prosent mens ansatte i varehandel hadde en vekst på 3,3 prosent. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 4,4 prosent mens ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde en vekst på 2,8 prosent fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999. Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst på 5,2 prosent.

For industri, bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, olje- og gassutvinning og bergverksdrift og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var det generelt en fallende lønnsvekst gjennom året i 1999 sammenliknet med 1998. For samferdsel var det også en fallende utvikling for de tre første kvartalene mens 4. kvartal viste en liten økning.

Revidert lønnsindeks

Statistisk sentralbyrå presenterer nå en revidert lønnsindeks for hele perioden basert på ny metode for beregning av månedsfortjeneste i alt. De uregelmessige tilleggene, bonuser og provisjoner som inngår i månedsfortjenesten, er nå beregnet som gjennomsnittlig utbetalt for det aktuelle kvartalet. I tidligere frigitte foreløpige lønnsindekser for månedsfortjeneste i alt ble disse størrelsene beregnet som et gjennomsnitt for perioden hittil i år. Den nevnte endringen i beregningsmetode medfører at indeksen for månedsfortjenesten kan svinge noe mer fra kvartal til kvartal enn den tidligere frigitte indeksen. Lønnsindeksen for utbetalt avtalt lønn har også blitt revidert, men her er det kun små justeringer og ingen metodemessige endringer. For øvrig er det verdt å merke seg at den reviderte indeksen nå er satt lik 100 i 1. kvartal 1998 mot tidligere 3. kvartal 1997. For nærmere informasjon les " Om statistikken ".

Tabeller: