2392
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/arkiv
2392
Over 30 000 flere innvandrere i jobb
statistikk
2008-06-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2007, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 30 000 flere innvandrere i jobb

Innvandrerne sto for 1/3 av veksten i sysselsettingen i Norge fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Nye arbeidsinnvandrere bidro til mye av veksten, men det var også vekst i andre, mer etablerte innvandrergrupper.

Som innvandrer regnes her en person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre (også kalt førstegenerasjons innvandrer) om ikke annet er spesifisert. Statistikken gjelder kun de som er registrert bosatte, det vil si at de ifølge Folkeregisteret forventes å oppholde seg her i landet i minst seks måneder. Når det gjelder sysselsettingen blant utlendinger med kortere opphold her i landet, er det publisert tall for denne gruppen på: http://www.ssb.no/kortsys/

Sterkest vekst blant de fra EU-landene i øst

Det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa. Antall sysselsatte i denne gruppa økte med 12 635; en økning på hele 70 prosent sett i forhold til 4. kvartal 2006. Det meste av denne veksten kom i form av nye arbeidsinnvandrere hvorav 80 prosent var menn. Dette bidro til at andelen innvandrere siste år økte i næringene bygge- og anleggsvirksomhet og formidling og utleie av arbeidskraft. Andelen innvandrere av sysselsatte totalt gikk ellers opp fra 7,6 til 8,6 prosent.

Også sterk vekst i sysselsetting blant andre innvandrere

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen. Mens landsgjennomsnittet viste en vekst på 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra Asia og Afrika med henholdsvis 3 og 3,8 prosentpoeng (tabell 1).

Selv om alle innvandrergruppene siste år har hatt en sterk vekst i sysselsettingen, er det fortsatt store variasjoner i nivået. Personer fra EU-området hvor arbeid er en viktig årsak til innvandring, har en sysselsettingsprosent som er noe høyere enn den vi finner i befolkningen totalt som var på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007. For innvandrergruppene ellers var andelen sysselsatte som følger: Afrika 49,0 prosent, Asia 56,3 prosent, Øst-Europa utenom EU 62 prosent og Sør- og Mellom-Amerika 65,3 prosent. En av årsakene til at enkelte av disse landområdene har ganske lav sysselsetting, skyldes en relativt stor andel flyktninger med kort botid i Norge. Dette gjelder i særlig grad innvandrere fra Afrika. Fra visse land i Asia og Afrika er dessuten andelen sysselsatte kvinner svært lav, noe som trekker ned gjennomsnittet. En nærmere beskrivelse av slike strukturelle trekk finnes i tabellene 1 og 9.

I alt hadde innvandrere en andel sysselsatte på 63,3 prosent. Dette nivået var 3,2 prosentpoeng høyere enn i 4. kvartal 2006. Sysselsettingen i befolkningen totalt gikk opp fra 70 til 71,6 prosent.

Finnmark og Sogn og Fjordane hadde høyest sysselsetting

Finnmark og Sogn og Fjordane hadde høyest andel sysselsatte innvandrere i 4. kvartal 2007 med respektive 71 og 69,6 prosent. Lavest andel finner vi i Østfold og Telemark med henholdsvis 56,6 og 57,3 prosent innvandrere i arbeid. Nord-Trøndelag var det fylket som hadde sterkest vekst i andelen sysselsatte innvandrere med en økning på 5,8 prosentpoeng (tabell 13).

Mange ikke-vestlige lønnstakere i yrker uten krav til utdanning

Fordelingen på yrkesgrupper, som nå omfatter alle sysselsatte, viser at en relativt høy andel av lønnstakerne fra ikke-vestlige land befant seg i gruppa "andre yrker" som i hovedsak omfatter yrker uten spesielle krav til utdanning. Her finner vi 20 prosent av de ikke-vestlige mot 5,8 prosent av lønnstakerne totalt. De vestlige lønnstakerne hadde på den annen side en tilsvarende høy andel i akademiske yrker på 23 prosent. Blant lønnstakere totalt var denne andelen 12 prosent og blant de ikke-vestlige, 7,8 prosent. Når det gjelder kontor- og håndverksyrker og salgs- og serviceyrker, er det derimot bare mindre forskjeller mellom gruppene (tabell 12).

Høy sysselsetting blant etterkommere i 20-årsalderen

Etterkommere (eller norskfødte av utenlandsfødte foreldre) er en ung befolkningsgruppe der hele 44 prosent (av de mellom 15 og 74 år) er under 20 år. Mange vil dermed være under videregående utdanning og utenfor arbeidsmarkedet. For gruppa av etterkommere i alderen 20- 24 år, ser vi en sysselsettingsandel på 72,6 prosent. Dette er 10 prosentpoeng høyere enn nivået i samme aldersgruppe blant førstegenerasjons innvandrere og bare 3 prosentpoeng under nivået i befolkningen totalt i denne alderen. Også blant de i alderen 25-29 år ser vi mye den samme avstanden mellom hovedgruppene. Etterkommerne er imidlertid ikke noen stor gruppe på arbeidsmarkedet ennå. De utgjorde kun 12 440 sysselsatte eller 0,5 prosent av de sysselsatte i alt i 4. kvartal 2007 (tabell 2).

Statistikken er en del av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som utkom 12. juni 2008

http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/ . For mer informasjon, se "Om statistikken".

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB