95992_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
95992
Nesten 27 000 flere innvandrere i arbeid
statistikk
2013-06-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2012, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten 27 000 flere innvandrere i arbeid

Innvandrere sto for nesten hele sysselsettingsveksten i Norge fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. Nye innvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten, men det var også noe økning i andre innvandrergrupper.

Sysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
2012Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent2011 - 2012
Absolutte tallProsentpoeng
1Tyrkia inkludert.
Hele befolkningen2 589 00068,727 000-0,4
 
Befolkningen eksklusive innvandrere2 255 02169,7203-0,4
 
Innvandrere i alt333 97962,826 7970,0
Norden46 67676,11 1390,2
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia39 28870,02 186-0,4
EU-land i Øst-Europa89 49073,013 568-0,6
Øst-Europa utenfor EU30 28262,31 5770,1
Nord-Amerika og Oseania6 50166,43750,6
Asia185 92354,65 5510,7
Afrika24 70542,51 825-1,7
Sør- og Mellom-Amerika11 11463,2576-0,4

Det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa med om lag 13 500. Svært mange av disse var nyankomne som bosatte seg i Norge i 2012. Tar vi med innvandrerne fra de øvrige EØS-landene, var det til sammen en økning på nærmere 17 000 sysselsatte i disse gruppene. Av de øvrige innvandrergruppene var det dem fra Asia som hadde størst vekst med 5 500 sysselsatte.

Uendret sysselsettingsprosent for innvandrere

Selv om antall sysselsatte innvandrere økte sterkt siste år, holdt sysselsettingsprosenten for innvandrergruppene seg uendret på 62,8 (andelen sysselsatte innvandrere av bosatte innvandrere i alderen 15-74 år). Dette skyldes at bosatte innvandrere økte i takt med sysselsatte innvandrere i løpet av 2012. For hele befolkningen i Norge (i samme aldersgruppe) lå andelen sysselsatte på 68,7 prosent. Her var det en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra året før.

Det er altså en differanse i sysselsettingsprosenten på 5,9 prosentpoeng mellom innvandrere og hele befolkningen når vi holder oss til alderssegmentet 15-74 år. Ser vi på den mest yrkesaktive alderspopulasjonen, mellom 20 og 66 år, framkommer det imidlertid en større forskjell på om lag 11 prosentpoeng. Dette skyldes at innvandrerne har en mye lavere andel personer i aldersgruppen 67-74 år enn det befolkningen ellers har. Dette er en aldersgruppe med svært lav sysselsettingsprosent.

Størst avstand til hele befolkningen blant innvandrerkvinner

Blant innvandrerne (15-74 år) var det 67,8 prosent av mennene og 57,3 prosent av kvinnene som var sysselsatte i 4. kvartal 2012, noe som gir en differanse på 10,5 prosentpoeng. I befolkningen totalt var forskjellen mindre mellom kjønnene. 71,6 prosent menn og 65,7 prosent kvinner var sysselsatte, det vil si en differanse på 5,9 prosentpoeng. Dermed går det også fram at det er større avstand til sysselsettingsnivået i hele befolkningen blant innvandrerkvinner enn det er blant innvandrermennene.

Blant innvandrerne hadde menn en økning i sysselsettingsprosenten fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 på 0,2 prosentpoeng, mens det var en nedgang blant kvinner på 0,3 prosentpoeng. I hele befolkningen hadde begge kjønn en nedgang, henholdsvis 0,1 og 0,7 prosentpoeng.

Store forskjeller mellom innvandrergruppene

Blant innvandrere fra EØS-området er tilgang til arbeid en svært viktig årsak til innvandringen. Sysselsettingsnivået for disse gruppene ligger over befolkningen totalt (15-74 år) på 68,7 prosent og var i 4. kvartal 2012 som følger: 76,1 prosent (Norden), 73 prosent (EU-land i Øst-Europa) og 70 prosent (Vest-Europa). Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en andel på 66,4 prosent sysselsatte. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, samt Øst-Europa utenom EU, lå ganske likt på henholdsvis 63,2 og 62,3 prosent sysselsatte. Gruppen fra Asia lå en del lavere med 54,6 prosent, mens innvandrere fra Afrika hadde 42,5 prosent sysselsatte.

Disse nivåforskjellene har vært relativt stabile uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Gruppene fra Asia og Afrika har et større innslag av flyktninger med kortere botid i Norge enn andre grupper. Dette gjelder i særlig grad den afrikanske. Dessuten er sysselsettingsnivået blant kvinner fra enkelte land i Asia og Afrika svært lavt, noe som også trekker gjennomsnittet ned i disse gruppene. Dette gjelder både etablerte grupper, som dem fra Pakistan og Tyrkia, og innvandrere med kortere botid bak seg i Norge, som dem fra Afghanistan, Somalia og Irak.

Rogaland hadde høyest sysselsetting

Rogaland hadde høyest sysselsetting blant innvandrere i 4. kvartal 2012 med en andel på 69,6 prosent, men også Møre og Romsdal og Finnmark lå nært opptil dette nivået med andeler litt i underkant av 69 prosent. Telemark hadde lavest andel sysselsatte innvandrere med 54,2 prosent, etterfulgt av Østfold med 55,4 prosent. Nord-Trøndelag hadde sterkest vekst i andelen sysselsatte blant innvandrere med 2,1 prosentpoeng, mens Sogn og Fjordane hadde størst nedgang med 2,9 prosentpoeng. I denne sammenheng er det viktig å understreke at sammensetningen i fylkene med hensyn til innvandrernes landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid vil ha mye å si for sysselsettingsnivået og endringstallene.

Norskfødte i tjueårene med innvandrerforeldre - nærmere de unge totalt

Norskfødte med innvandrerforeldre er en ganske ung befolkningsgruppe. I aldersgruppen fra 15 til 74 år er nærmere halvparten under 21 år. Mange av disse vil være beskjeftiget med utdanning og stå utenfor arbeidsstyrken. Ser vi derimot på norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppene mellom 20 og 30 år, har de en sysselsetting som ligger mellom 7 og 8 prosentpoeng over innvandrerne i samme aldersgrupper og om lag 5 prosentpoeng under sysselsettingsnivået i befolkningen totalt i denne alderen.