84055_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/arkiv
84055
Færre funksjonshemmede kvinner i arbeid
statistikk
2012-09-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2012, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre funksjonshemmede kvinner i arbeid

Blant personer med funksjonshemning sank andelen sysselsatte kvinner over 40 år fra 2011 til 2012. For yngre kvinner og for menn med funksjonshemning var det bare mindre endringer.

For funksjonshemmede kvinner mellom 40 og 60 år var nedgangen i sysselsettingsandelen på knapt 7 prosentpoeng fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. I den kvinnelige befolkningen som helhet var det i samme tidsrom derimot stabilitet i sysselsettingen for denne aldersgruppa.

Av alle funksjonshemmede i alderen 15-66 år var i alt 41 prosent sysselsatt i 2. kvartal 2012. Til sammenligning var andelen sysselsatte i hele befolkningen på nær 75 prosent.

Stabil andel med ønske om arbeid

Av de 307 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 84 000, eller 27 prosent, som oppgav at de ønsket arbeid. Tilsvarende tall for befolkningen som helhet 15-66 år var 34 prosent. Blant de funksjonshemmede med ønske om arbeid ble 17 prosent (14 000) klassifisert som arbeidsledige, sammenlignet med 31 prosent for befolkningen som helhet. For å bli regnet som arbeidsledig må det oppfylles noen betingelser om aktiv søking og rask tilgjengelighet for arbeidsmarkedet.

Andelen med ønske om arbeid blant funksjonshemmede har ligget på om lag samme nivå de siste fire årene, tatt i betraktning den statistiske usikkerheten som er knyttet til tallene.

Nær halvparten på deltid

Andelen av de sysselsatte med deltidsarbeid er nær dobbelt så stor blant de funksjonshemmede som blant de sysselsatte i alt. 48 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2012, mot 25 prosent av de sysselsatte i alt. Av de sysselsatte kvinnene med funksjonshemning hadde 62 prosent en deltidsjobb. Det tilsvarende tallet for funksjonshemmede menn var 32 prosent.

Personer med funksjonshemning er i noe større grad enn befolkningen ellers sysselsatt i helse- og sosialtjenester og i undervisning, men utover dette er næringsfordelingen nokså sammenfallende med den som gjelder for de sysselsatte i alt.

To av tre mottar stønad

To av tre personer med funksjonshemning oppgav å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2012. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 38 prosent stønadsmottakere. Av disse igjen mottok halvparten uførepensjon.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 71 prosent for kvinner og 60 prosent for menn. Blant funksjonshemmede i arbeid var andelen henholdsvis 47 og 28 prosent.

Disse tallene over stønadsmottak har vært relativt stabile i flere år.

Tilrettelegging for over halvparten

58 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2012. Dette er på nivå med de foregående fem år, tatt i betraktning de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 21 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 15 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med tidligere resultater.

En kommentar til undersøkelsen

Til sammen 214 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2012, 16 000 færre enn året før. Samtidig var det totalt 21 000 færre personer i alderen 15-66 år som oppgav å ha en funksjonshemning. Erfaringsmessig er det oftest personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, som på denne måten skifter oppfatning om sin status som funksjonshemmet. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Denne undersøkelsen om personer med funksjonshemning på arbeidsmarkedet blir vanligvis gjennomført i 2. kvartal hvert år, i form av tilleggsspørsmål til arbeidskraftundersøkelsen. I 2. kvartal 2011 var størrelsen på utvalget 17 prosent mindre enn i tidligere år (og i 2012), og det medfører en viss økning i den statistiske usikkerheten knyttet til endringstallene.

Tabeller: