252714_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
252714
44 prosent av de funksjonshemmede i arbeid
statistikk
2016-09-02T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false
Metabeskrivelse Statistikken viser andelen funksjonshemmede i arbeid. I 2. kvartal 2016 var det 282 000 personer med nedsatt funksjonsevne i jobb, tilsvarende 44 prosent.

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2016, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

44 prosent av de funksjonshemmede i arbeid

Andelen sysselsatte blant de funksjonshemmede i alderen 15–66 år har holdt seg ganske stabil de fire siste årene. I 2. kvartal 2016 var 44 prosent i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i alderen 15-66 år.

Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe
2. kvartal 2016Endring i prosentpoeng
1 000Prosent av alle i hver gruppe2. kvartal 2015 - 2. kvartal 20162. kvartal 2011 - 2. kvartal 2016
Personer i alt3 542100,00,00,0
Personer med funksjonshemning63618,01,42,0
Sysselsatte i alt2 59673,3-1,0-0,6
Sysselsatte med funksjonshemning28244,30,92,0
Arbeidsledige i alt1343,80,31,0
Arbeidsledige med funksjonshemning253,91,41,4

For funksjonshemmede i alderen 15–24 år har andelen sysselsatte likevel falt hele 9 prosentpoeng, fra 44 til 35 prosent, i perioden 2013 til 2016. Dette fallet er i tråd med utviklingen for sysselsettingen blant ungdom generelt.

Blant dem som er i arbeid, er andelen på deltid betydelig større for de funksjonshemmede enn for befolkningen for øvrig. I 2016 hadde 43 prosent av de sysselsatte med funksjonshemning en deltidsjobb, sammenlignet med 25 prosent av de sysselsatte i alt. Deltidsarbeid er klart mest utbredt blant kvinner: blant de funksjonshemmede hadde 61 prosent av de sysselsatte kvinnene en deltidsjobb, mens tilsvarende gjaldt for 36 prosent av de sysselsatte kvinnene totalt.

85 000 med ønske om arbeid

Av de 349 000 funksjonshemmede som ikke var i arbeid, var det 85 000, eller 24 prosent, som uttrykte ønske om arbeid i 2. kvartal 2016. Denne andelen har stort sett holdt seg på det nivået siden disse undersøkelsene startet opp i 2002. I befolkningen som helhet var det 32 prosent av de ikke-sysselsatte i alderen 15–66 år som ønsket arbeid.

Ikke alle som ønsker arbeid, blir regnet som arbeidsledige. Det gjelder noen betingelser om aktiv søking de siste fire ukene og om å kunne begynne i en jobb på kort varsel. Av de 85 000 funksjonshemmede med ønske om arbeid var det 25 000 som ble klassifisert som arbeidsledige i 2. kvartal 2016. Fra samme kvartal i fjor innebærer det en økning på 10 000 arbeidsledige blant de funksjonshemmede. Økningen kom i hovedsak blant menn. Som andel av alle funksjonshemmede menn økte arbeidsledigheten fra 3,7 til 6,0 prosent det siste året.

Over halvparten har fått tilrettelegging

55 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2016. Dette er på linje med tallene for tidligere år. De tilpasningene som her ble kartlagt, dreide seg om endringer i arbeidsoppgavene eller i arbeidstida, samt fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 14 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 20 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med tidligere resultater.

Flest kvinner mottok stønad

62 prosent av alle med funksjonshemning oppga å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2016. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 36 prosent stønadsmottakere.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 69 prosent for kvinner og 54 prosent for menn. Blant funksjonshemmede i arbeid var andelene henholdsvis 46 og 24 prosent.

Disse tallene over stønadsmottak har vært relativt stabile i flere år.

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetningÅpne og lesLukk

Til sammen 282 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2016, det vil si 28 000 flere enn året før. Samtidig var det totalt 51 000 flere personer i alderen 15-66 år som oppga å ha en funksjonshemning. Personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, skifter i mange tilfeller oppfatning om sin status som funksjonshemmet. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.