162148_tabell_193559_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148_tabell_193559
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader. 1000
2. kvartal 2014
Personer i alt med funksjonshemningSysselsatte med funksjonshemning
I altMennKvinnerI altMennKvinner
1Samme person kan motta flere stønader, og fordelingen på de ulike stønadene summerer seg derfor ikke opp til totalen.
I alt539247292232106127
Mottar ingen stønad18596891377265
Mottar en eller flere stønader1351150201943361
Uførepensjon21891127431627
Grunnstønad eller hjelpestønad835523
Arbeidsavklaringspenger90395124519
Sykepenger23111217710
Økonomiske ytelser fra privat hold5141-1
Andre stønader844532
Uoppgitt stønadssituasjon3-21-1