108357_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
108357
Flere funksjonshemmede menn i arbeid
statistikk
2013-09-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2013, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere funksjonshemmede menn i arbeid

Blant menn med funksjonshemning gikk andelen sysselsatte noe opp fra 2012 til 2013. For kvinner med funksjonshemning var det bare mindre endringer.

Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe
2. kvartal 2013Endring i prosentpoeng
1 000Prosent av alle i hver gruppe2. kvartal 2012 - 2. kvartal 20132. kvartal 2008 - 2. kvartal 2013
Personer i alt3 465100,00,00,0
Personer med funksjonshemning57416,61,4-0,6
Sysselsatte i alt2 57074,2-0,5-3,1
Sysselsatte med funksjonshemning24542,71,7-2,6
Arbeidsledige i alt982,80,20,6
Arbeidsledige med funksjonshemning173,00,40,1

For funksjonshemmede menn i alderen 15-66 år var oppgangen i sysselsettingsandelen på om lag 3 prosentpoeng fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Størst oppgang var det blant dem under 40 år. For kvinner i alt var det ingen signifikant endring, men oppgang i aldersgruppa 55-66 år.

Av alle funksjonshemmede i alderen 15-66 år var i alt 42,7 prosent sysselsatt i 2. kvartal 2013. Til sammenligning var andelen sysselsatte i hele befolkningen på 74,2 prosent.

Stabil andel med ønske om arbeid

Av de 324 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 86 000, eller 27 prosent, som oppgav at de ønsket arbeid. I befolkningen som helhet i aldersgruppa 15-66 år var det i alt 895 000 ikke-sysselsatte. Av dem var det 287 000, eller 32 prosent, som ønsket arbeid.

Ikke alle som ønsker arbeid, blir regnet som arbeidsledige. Det må oppfylles noen betingelser om aktiv søking og rask tilgjengelighet på arbeidsmarkedet. Av de 86 000 funksjonshemmede med ønske om arbeid var det 20 prosent (17 000) som ble klassifisert som arbeidsledige. Til sammenligning var det 287 000 ikke-sysselsatte i hele befolkningen som ønsket arbeid, og av dem ble 34 prosent (98 000) regnet som ledige.

Andelen med ønske om arbeid blant funksjonshemmede har ligget på om lag samme nivå de siste fem årene, tatt i betraktning den statistiske usikkerheten som er knyttet til tallene.

Mange på deltid

Andelen av de sysselsatte med deltidsarbeid er betydelig høyere blant de funksjonshemmede enn blant de sysselsatte i alt. I 2013 var 45 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede deltidsarbeidende, mot 26 prosent av de sysselsatte i alt. Av de sysselsatte kvinnene med funksjonshemning hadde 60 prosent en deltidsjobb, mot 40 prosent av de sysselsatte kvinnene i alt. De tilsvarende tallene for menn var henholdsvis 29 og 14 prosent.

To av tre mottar stønad

To av tre personer med funksjonshemning oppgav å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2013. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 41 prosent stønadsmottakere. Av disse igjen mottok halvparten uførepensjon.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 71 prosent for kvinner og 61 prosent for menn. Blant funksjonshemmede i arbeid var andelen henholdsvis 48 og 33 prosent.

Disse tallene over stønadsmottak har vært relativt stabile i flere år.

Tilrettelegging for over halvparten

57 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2013. Dette er på nivå med de foregående seks år, tatt i betraktning de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 16 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 17 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med tidligere resultater.

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetningÅpne og lesLukk

Til sammen 245 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2013, det vil si 31 000 flere enn året før. Samtidig var det totalt 53 000 flere personer i alderen 15-66 år som oppgav å ha en funksjonshemning. Erfaringsmessig er det oftest personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, som på denne måten skifter oppfatning om sin status som funksjonshemmet. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.