243083_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
243083
Færre med deltidsarbeid
statistikk
2017-01-26T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 4. kvartal 2016 var 69,8 prosent av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre med deltidsarbeid

Det ble nær 30 000 færre sysselsatte med deltidsarbeid på under 20 timer i uka fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 756 00069,8-9 000-0,9
Menn1 459 00072,4-5 000-0,9
Kvinner1 296 00067,1-5 000-0,8
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 635 00066,7-12 000-0,9
Menn1 387 00068,8-13 000-1,3
Kvinner1 249 00064,63 000-0,5
 
Arbeidsledige
Begge kjønn120 0004,42 0000,1
Menn73 0005,09 0000,7
Kvinner48 0003,7-7 000-0,5

For dem under 20 år kan en del av nedgangen tilskrives at færre har en deltidsjobb ved siden av skolegangen. Blant dem i aldersgruppa 67-74 år er det blitt færre som har en deltidsjobb ved siden av alderspensjon. 

Tallet på undersysselsatte holdt seg stabilt fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Av de 73 000 som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 4. kvartal 2016, var det 52 000 kvinner og 21 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid.

Hvorfor har NAV og SSB ulike arbeidsledighetstall?

Færre unge i arbeidsstyrken

Andelen i arbeidsstyrken gikk ned med 1,3 prosentpoeng for dem i alderen 15-24 år det siste året, mens den for de eldste, 67-74 år, ble redusert med 1,7 prosentpoeng. Ellers var det en markant økning i arbeidsstyrkeprosenten for kvinner i alderen 25-29 år, men samtidig en viss nedgang i aldersgruppa 30-54 år. 

For befolkningen totalt i alderen 15-74 år gikk arbeidsstyrkeprosenten ned fra 70,7 til 69,8 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Nedgangen gjaldt både menn og kvinner. 

Stabil andel midlertidig ansatte

I 4. kvartal 2016 var det i alt 201 000 midlertidig ansatte, om lag som i 4. kvartal 2015. De utgjorde 8 prosent av alle ansatte. Det siste året har det vært en økning i andelen midlertidig ansatte innen undervisning, men bare mindre endringer i de andre næringene. Omfanget av midlertidige ansettelser er relativt sett størst i undervisning med 15 prosent, overnattings- og serveringsvirksomhet med 13 prosent og helse- og sosialtjenester med 12 prosent. 

Nedgang i sysselsettingen i flere næringer

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 13 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Også i hver av næringene industri og transport ble det 13 000 færre sysselsatte i denne perioden. Dessuten var det nedgang i antall sysselsatte i overnattings- og serveringsvirksomhet, samt i finansiering og forsikring. På den annen side ble det flere sysselsatte i helse- og sosialtjenester, foruten i offentlig administrasjon. 

For sysselsettingen samlet sett var det bare mindre endringer siste år. 

Flere arbeidsledige menn

Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 var det ingen signifikant endring i tallet på arbeidsledige totalt sett ifølge AKU. Blant menn var det likevel en økning på 9 000 ledige, mens det for kvinner var en nedgang på 7 000. Ledighetsprosenten for menn kom dermed opp i 5,0 prosent, sammenlignet med 4,3 prosent i 4. kvartal 2015. For kvinner gikk ledigheten ned fra 4,2 til 3,7 prosent. 

AKU viser en fortsatt økning i andelen langtidsledige, det vil si personer som har vært ledige i over et halvt år. Andelen langtidsledige utgjorde 39 prosent av de ledige i 4. kvartal 2016, mot 34 prosent i samme kvartal året før. Den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten har økt fra 30,5 til 31,8 uker siste år. 

Ny statistikk om overtid og strømmer på arbeidsmarkedet

Det publiseres nå nye tabeller fra AKU om overtid, foreløpig begrenset til årsgjennomsnitt. Denne nye tallserien fra 2007 er ikke sammenlignbar med den gamle, som gikk fram til 2005. For nærmere omtale, se «Om statistikken». Som årsgjennomsnitt for 2016 oppga 11 prosent av de heltidsansatte å ha arbeidet overtid i referanseuka, 13 prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene. Det ble utført overtidsarbeid tilsvarende 43 000 ukeverk, som utgjorde 2,7 prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte. Disse tallene har holdt seg nokså stabile de tre siste årene. 

Samtidig starter publiseringen av tall for kvartalsvise strømmer på arbeidsmarkedet, det vil si overganger mellom arbeidsstyrkestatusene sysselsatt, arbeidsledig og utenfor arbeidsstyrken fra det ene kvartalet til det neste; se nærmere omtale i en egen artikkel.