212284_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
212284
Økt ledighet blant menn siste år
statistikk
2015-10-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 3. kvartal 2015 var 71,6 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt ledighet blant menn siste år

Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 ble det 25 000 flere arbeidsledige, hvorav 23 000 var menn.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
3. kvartal 20153. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 793 00071,645 0000,3
Menn1 480 00074,326 0000,4
Kvinner1 313 00068,819 0000,3
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 666 00068,420 000-0,2
Menn1 407 00070,73 000-0,7
Kvinner1 258 00065,915 0000,1
 
Arbeidsledige
Begge kjønn127 0004,625 0000,9
Menn73 0004,923 0001,5
Kvinner55 0004,23 0000,2
Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken. I prosent av personer (15-74 år) i alt

I 3. kvartal 2015 var det 127 000 arbeidsledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Økningen i ledigheten blant menn fra 3. kvartal 2014 var betydelig både i aldersgruppen 15-24 år og i alderen 25-54. Blant kvinner var det mindre endringer i ledigheten for alle aldersgrupper.

Mye av økningen i arbeidsledigheten skyldes en stor økning av nye ledige. Dermed har den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten gått ned fra 26,7 til 25,4 uker siste år. Økningen i antall ledige medfører likevel at antallet langtidsledige, det vil si personer som har vært ledige i mer enn 26 uker, var det samme i begge årene.

Flere eldre i arbeid

Andelen av befolkningen i alderen 15-74 år som er i arbeidsstyrken, gikk opp fra 71,3 til 71,6 prosent i perioden vi her tar for oss. For personer 55-74 år var det en økning i sysselsettingen som var årsak til at de fikk økning i arbeidsstyrken. For ungdom i alderen 15-24 år kom veksten i arbeidsstyrken ved at både sysselsettingen og ledigheten økte. Aldersgruppen 25-54 år hadde i motsetning til de andre aldersgruppene en nedgang i arbeidsstyrken, fra 87,2 til 86,8 prosent. Det var i hovedsak en nedgang i sysselsettingsandeler for menn som bidro til dette.

Stor nedgang i olje- og gassutvinning

AKU viste siste år en nedgang på 13 000 sysselsatte i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassutvinning. Det tilsvarer en nedgang i tallet på sysselsatte i denne næringen på 17 prosent fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Samlet for alle næringer viste AKU likevel en økning på 20 000 sysselsatte siste år. Varehandel var næringen som sto for det meste av veksten.

Flere kvinner på heltid

Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 økte tallet på kvinner i heltidsjobb med 19 000, mens tallet på deltid var uendret. Økningen i andelen kvinner på heltid er i tråd med en stigende utvikling de seneste årene. Fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2015 har andelen kvinner på heltid økt fra 60 til 64 prosent. Blant menn var det derimot 24 000 færre i heltidsjobb og 28 000 flere i deltidsjobb sammenlignet med ett år tidligere. I 3. kvartal 2015 hadde 85 prosent av de mannlige sysselsatte en heltidsjobb. Ett år tidligere var denne andelen 87 prosent, samme andel som i de foregående årene. Økningen i tallet på menn i deltidsjobb siste år har sammenheng med at sysselsettingen økte mest blant menn i aldersgrupper med mest deltid. Det gjelder de yngste og eldste aldersgruppene, samtidig som antall sysselsatte i typiske mannsdominerte næringer med mye heltid som i olje- og gassutvinning ble redusert.

Stabil andel midlertidig ansatte

I 3. kvartal 2015 var det 207 000 midlertidig ansatte, som utgjorde 8,4 prosent av de ansatte i alt, om lag samme nivå som i 3. kvartal i fjor. Tallene antyder at næringer som har hatt en negativ eller svak utvikling i sysselsettingen, har hatt nedgang i andelen midlertidig ansatte.

Økt andel menn blant undersysselsatte

Det var 71 000 undersysselsatte i 3. kvartal 2015, 12 000 flere enn i 3. kvartal i fjor. Relativt sett var økningen størst blant menn. Andelen menn blant de undersysselsatte økte fra 24 til 28 prosent. De undersysselsatte utgjorde 11 prosent av de deltidssysselsatte i 3. kvartal 2015, sammenlignet med 9 prosent ett år tidligere. Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 3. kvartal 2015, tilsvarte 26 000 heltidsjobber. Om man legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarer det et tilbud på til sammen 135 000 heltidsjobber, 24 000 flere enn i 3. kvartal i fjor.