212282_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
212282
Økt ledighet blant ungdom
statistikk
2015-07-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 2. kvartal 2015 var 71,6 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt ledighet blant ungdom

Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 ble det 31 000 flere arbeidsledige. Halvparten av økningen kom i aldersgruppen 15-24 år.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
2. kvartal 20152. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 785 00071,646 0000,3
Menn1 477 00074,425 0000,4
Kvinner1 307 00068,720 0000,3
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 663 00068,415 000-0,5
Menn1 406 00070,88 000-0,5
Kvinner1 256 00066,06 000-0,4
 
Arbeidsledige
Begge kjønn122 0004,431 0001,1
Menn71 0004,817 0001,1
Kvinner51 0003,914 0001,0

I 2. kvartal 2015 var det 122 000 arbeidsledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Foruten høyere ledighet blant ungdom – det vil si i aldersgruppen 15-24 år, var det størst økning blant menn i alderen 25-54 år. Vi ser da på perioden fra 2. kvartal i fjor til samme kvartal i år.

En tredjedel av den økte ledigheten i denne perioden gjaldt ungdom under utdanning. De fleste av dem ønsker seg en arbeidstid på mellom 10 og 30 timer i uka. Med unntak av denne gruppen er det en heltidsjobb de fleste arbeidsledige ønsker.

Mye av økningen i arbeidsledigheten skyldes en relativt sterk innstrømning av nye ledige det siste halvåret. Dermed har den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten gått ned fra 28,3 til 24,3 uker i perioden 2. kvartal 2014 til samme kvartal i år. Andelen langtidsledige, det vil si personer som har vært ledige i mer enn 26 uker, gikk samtidig ned fra 31 til 29 prosent av de arbeidsledige i alt.

Flere eldre i arbeid

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år som er i arbeidsstyrken, gikk opp fra 71,3 til 71,6 prosent i perioden vi her tar for oss. Bak denne oppgangen ligger en vekst i sysselsettingen for dem over 55 år. For ungdom var det ingen vekst i sysselsettingen, men det ble flere ledige, og dermed økte også andelen i arbeidsstyrken. For de andre aldersgruppene var det nedgang eller bare små endringer i arbeidsstyrkeprosentene.

Flere kvinner med heltidsjobb

I denne perioden økte tallet på kvinner i heltidsjobb med 17 000 personer. Samtidig ble det 12 000 færre kvinner på deltid. Blant menn ble det derimot 10 000 flere i deltidsjobb, mens tallet på sysselsatte menn med heltidsjobb holdt seg stabilt. I 2. kvartal 2015 hadde 85 prosent av de mannlige sysselsatte en heltidsjobb, mens dette gjaldt 62 prosent av kvinnene.

Antall sysselsatte i forretningsmessig tjenesteyting økte med 18 000 fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal i 2015. Innenfor varehandel var det en økning på 15 000 sysselsatte i samme tidsrom. Videre viser AKU en nedgang på 8 000 i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassutvinning.

Stabil andel midlertidig ansatte

I 2. kvartal 2015 var det 199 000 midlertidig ansatte, som utgjorde 8 prosent av de ansatte i alt, om lag samme nivå som i 2. kvartal i fjor. Midlertidige ansettelser er mest utbredt i undervisning, overnattings- og serveringsvirksomhet og i helse- og sosialtjenester. I disse næringene jobbet om lag 12 prosent av de ansatte midlertidig i 2. kvartal 2015.

70 000 undersysselsatte

Det var 70 000 undersysselsatte i 2. kvartal 2015, 7 000 flere enn i 2. kvartal i fjor. De undersysselsatte utgjorde 10 prosent av de deltidssysselsatte i 2. kvartal 2015, mot 9 prosent ett år tidligere. Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 2. kvartal 2015, tilsvarte 25 000 heltidsjobber. Om man legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarer det et tilbud på til sammen 132 000 heltidsjobber, 29 000 flere enn i 2. kvartal i fjor.