146368_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
146368
Flere eldre og færre unge yrkesaktive
statistikk
2015-01-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 4. kvartal 2014 var 70,9 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere eldre og færre unge yrkesaktive

Fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014 økte andelen i arbeidsstyrken blant 55-66-åringer med omlag 4 prosentpoeng, mens den gikk ned med 1,5 prosentpoeng i aldersgruppen 15-24 år.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 745 00070,938 0000,0
Menn1 449 00073,421 0000,1
Kvinner1 296 00068,417 0000,1
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 650 00068,531 000-0,1
Menn1 391 00070,411 000-0,5
Kvinner1 258 00066,419 0000,2
 
Arbeidsledige
Begge kjønn95 0003,57 0000,3
Menn58 0004,010 0000,7
Kvinner38 0002,9-2 000-0,2

Yrkesaktiviteten for hele aldersgruppen 15-74 lå likevel stabil fra 4.kvartal 2013 til 4.kvartal 2014. Dette viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Andelen eldre i arbeidsstyrken har økt fordi flere eldre var sysselsatte og færre kun var pensjonister. Blant de unge var færre arbeidsledige og flere under utdanning.

Flere kvinner jobber heltid

AKU viser en økning i sysselsettingen på 31 000 personer fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Langt flere var sysselsatte på heltid, og mesteparten av økningen i antallet heltidsysselsatte kom blant kvinner. Antall deltidssysselsatte gikk ned med 18 000 i samme periode, og her kom nedgangen utelukkende blant kvinner. Det var en betydelig dreining fra deltids- til heltidssysselsetting blant kvinnene, likevel er det fortsatt slik at deltidsarbeid er mye mer utbredt blant kvinner. I 4. kvartal 2014 jobbet 38 prosent av de sysselsatte kvinnene deltid, mens tilsvarende andel blant menn var 14 prosent.

AKU avdekker at veksten i sysselsettingen siste år i hovedsak kom innen tjenesteytende næringer dominert av privat sektor. Antall sysselsatte i overnatting- og serveringsvirksomhet gikk opp med 14 000 fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. I løpet av den samme perioden gikk antall sysselsatte i personlig tjenesteyting opp med 9 000. Videre viser undersøkelsen en økning på 8 000 sysselsatte i forretningsmessig tjenesteyting. I de andre næringene var det bare mindre endringer i antallet sysselsatte fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014, sett i sammenheng med næringenes størrelse.

Færre midlertidig ansatte

I 4. kvartal 2014 var 186 000 midlertidig ansatt. Dette utgjorde 7,6 prosent av de ansatte i alt, mot 8,3 prosent samme kvartal året før. Blant næringene dominert av offentlig sektor er slikt arbeid mest utbredt i undervisning samt helse- og sosialtjenester. I disse to næringene jobbet henholdsvis 12 og 11 prosent av de ansatte midlertidig i 4. kvartal 2014. I offentlig administrasjon var andelen 6 prosent. Blant næringene dominert av privat sektor er bruken av midlertidig ansatte mest utbredt i overnatting- og serveringsvirksomhet. Der jobbet 10 prosent av de ansatte midlertidig i 4. kvartal 2014.

Økt ledighet og flere langtidsledige

I 4. kvartal 2014 var det 95 000 arbeidsledige, en økning på 7 000 fra samme kvartal året før. Mesteparten av økningen skyldes at det ble flere langtidsledige, det vil si personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Andelen langtidsledige, som måles i prosent av antallet arbeidsledige, gikk opp fra 31 prosent i 4. kvartal 2013 til 36 prosent i 4. kvartal 2014.

Færre undersysselsatte

Det var 57 000 undersysselsatte i 4. kvartal 2014, en nedgang på 11 000 fra samme kvartal i fjor. Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra, tilsvarte 20 000 heltidsjobber. Dette tilsvarer 6 000 færre enn ett år tidligere. Om man samtidig legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige kunne tenke seg å jobbe, tilsvarer det et tilbud på 103 000 heltidsjobber, om lag som i 4. kvartal året før.