134066_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
134066
Lavere yrkesdeltakelse de siste årene
statistikk
2013-10-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkelsen3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere yrkesdeltakelse de siste årene

I 3. kvartal 2013 var yrkesdeltakelsen på samme nivå som i 3. kvartal 2012, men 0,9 prosentpoeng lavere enn i 3. kvartal 2006. En stor del av nedgangen fra 2006 henger sammen med endringer i befolkningens alderssammensetning, nærmere bestemt at andelen eldre er blitt mye større.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
3. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 721 00071,536 000-0,1
Menn1 438 00074,217 000-0,2
Kvinner1 283 00068,819 0000,1
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 626 00069,024 000-0,4
Menn1 390 00071,714 000-0,3
Kvinner1 236 00066,310 000-0,4
 
Arbeidsledige
Begge kjønn95 0003,513 0000,4
Menn49 0003,44 0000,2
Kvinner47 0003,69 0000,6
Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken. I prosent av personer (15-74 år) i alt

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at yrkesdeltakelsen, eller arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, gikk ned fra 72,4 prosent i 3. kvartal 2006 til 71,5 prosent i 3. kvartal 2013. Beregninger foretatt av Statistisk sentralbyrå viser at denne nedgangen i stor grad skyldes at det er blitt relativt flere personer i alderen 55-66 år. Selv om yrkesaktiviteten i denne aldersgruppen har økt med 3,0 prosentpoeng fra 2006, ligger den fortsatt mer enn 20 prosentpoeng lavere enn for aldersgruppen 40-54 år.

En nedgang i yrkesaktiviteten blant de yngre har også bidratt til at yrkesdeltakelsen for hele befolkningen 15-74 år har gått ned fra 2006 til 2013. Blant personer i alderen 15-24 år har det i løpet av denne perioden vært en nedgang i yrkesdeltakelsen på 2,2 prosentpoeng, og blant personer i alderen 25-29 år var nedgangen på 2,1 prosentpoeng.

Mindre kjønnsforskjeller

I 3. kvartal 2006 var yrkesdeltakelsen blant kvinner 7,2 prosentpoeng lavere enn blant menn, men i 3. kvartal 2013 var denne forskjellen redusert til 5,4 prosentpoeng. Tilsvarende reduksjon i kjønnsforskjellen fant sted i alle aldersgrupper bortsett fra blant de aller yngste og de aller eldste, det vil si de under 20 år og de i aldersgruppen 67-74 år. Blant de yngste hadde kvinnene høyere yrkesdeltakelse enn mennene i både 3. kvartal 2006 og i noe mindre grad også i 3. kvartal 2013. I aldersgruppen 67-74 år hadde mennene høyere yrkesdeltakelse enn kvinnene både i 3. kvartal 2006 og 3. kvartal 2013, og forskjellen økte i løpet av perioden.

24 000 flere sysselsatte siste år

Fra 3. kvartal 2012 til samme kvartal 2013 viser AKU en økning i antallet sysselsatte på 24 000 personer. Siden befolkningsveksten i løpet av denne perioden var sterkere enn sysselsettingsveksten, gikk sysselsatte som andel av befolkningen ned med 0,4 prosentpoeng. I 3. kvartal 2013 utgjorde dermed de sysselsatte 69,0 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år. Økningen i antallet sysselsatte kom både blant kvinner og menn, og i 3. kvartal var andelen sysselsatte blant kvinner og menn henholdsvis 66,3 og 71,7 prosent. Økningen i antallet sysselsatte kom hovedsakelig i form av mer heltidsarbeid. Dette gjaldt for begge kjønn, selv om deltidsarbeid er mye mer utbredt blant kvinner. I 3. kvartal 2013 jobbet 39 prosent av de sysselsatte kvinnene deltid, mot 14 prosent blant mennene.

Siden AKU er en utvalgsundersøkelse, må endringstall tolkes med varsomhet, og dette gjelder også endringer i antallet sysselsatte etter næring. Vi kan likevel si at en stor del av økningen i antallet sysselsatte kom i tjenesteytende næringer dominert av privat sektor. Innenfor teknisk tjenesteyting var det for eksempel en økning på 9 000 sysselsatte mellom 3. kvartal 2012 og 3. kvartal 2013. Dette er en næring som også har hatt vekst i antallet sysselsatte gjennom hele 2012 og hittil i 2013 når vi sammenligner med tilsvarende kvartal året før. Mellom 3. kvartal 2012 og samme kvartal 2013 var det også en økning i antallet sysselsatte på 12 000 innenfor bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassnæringen. For industrien viser AKU en nedgang på 15 000 sysselsatte siste år.

95 000 arbeidsledige

I 3. kvartal 2013 utgjorde de arbeidsledige 3,5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Den største økningen kom blant kvinner, i all hovedsak blant dem i alderen 25-54 år. Blant de 95 000 arbeidsledige i 3. kvartal 2013 var 28 prosent langtidsledige. Langtidsledige er personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Den gjennomsnittlige tiden en arbeidsledig hadde vært arbeidsledig på måletidspunktet, var 23 uker i 3. kvartal 2013, omtrent det samme som i tilsvarende kvartal året før.

I 3. kvartal 2013 var det 57 000 deltidssysselsatte som var undersysselsatte, 9 000 færre enn i samme kvartal året før. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid. De fleste undersysselsatte er kvinner, noe som må sees i sammenheng med den høye andelen kvinner som jobber deltid. Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 3. kvartal 2013, tilsvarer 20 000 heltidsjobber. Hvis vi samtidig legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarer det et tilbud på 103 000 heltidsjobber, 7 000 flere enn året før.