Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren

Publisert:

Når sommeren er på topp i juli, er nesten hver femte person i jobb under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel samt overnattings- og serveringsvirksomhet, men mange jobber også i helse- og sosialtjenester.

Normalt utgjør personer i alderen 15–24 år bare 12–13 prosent av de sysselsatte, men i juli utgjør disse unge 18–19 prosent av alle dem som er på jobb den måneden, ifølge tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

I juli måned i den perioden vi ser på her (2009–2017), har de under 25 år i gjennomsnitt utgjort om lag 17 prosent av dem som har vært på jobb innen helse- og sosialtjenester den måneden. Hele året sett under ett har de utgjort om lag 10 prosent av de sysselsatte totalt i den næringen.

Tilsvarende andeler i varehandel har vært 34 prosent av dem på jobb i juli og 27 prosent av de sysselsatte i den næringen hele året sett under ett. Også innen overnattings- og serveringsvirksomhet er ungdom viktige for å holde hjulene i gang om sommeren. Her har tilsvarende andeler vært 41 prosent unge på jobb i juli og 35 prosent av de sysselsatte hele året sett under ett.

Men færre unge jobber om sommeren

De siste årene har det blitt noe mindre utbredt med sommerjobb blant unge. Mens 40 prosent av dem i alderen 15–24 år jobbet i juli i årene 2009–2011, har andelen gått ned til 37 prosent i perioden 2015–2017. Nedgangen i andelen unge med sommerjobb ser ut til å henge sammen med en mer generell nedgang i andelen sysselsatte i denne gruppen. De siste årene er det blitt litt mindre vanlig å ha jobb ved siden av studier og skole – og parallelt med dette har det altså blitt færre som er på jobb i juli måned (se figur 1).

Figur 1. Andel sysselsatte og andel som er på jobb i juli blant personer 15-24 år

Sysselsatte i alt Sysselsatte på jobb i juli
2009-2011 52.1 39.5
2012-2014 51.7 37.6
2015-2017 49.4 36.6

Selv om sysselsettingen blant unge i Norge har gått noe ned de siste årene, har vi fortsatt en høy andel unge i arbeid sett i forhold til andre europeiske land. Men vi er ikke alene om dette – også de andre nordiske landene samt Tyskland og Storbritannia har mange ungdom i arbeid.

Jakten på sommerjobb på topp i juni

Mange av de unge som er på jobb i juli, jobber også ved siden av skole eller studier resten av året. Dette gjelder imidlertid ikke alle, og tallene viser tydelig at en del ungdom er uten jobb og på jobbjakt i månedene før sommeren inntreffer for fullt. Figur 2 viser nemlig at arbeidsledigheten blant personer i alderen 15–24 år øker noe på våren og er på topp i juni måned. Heldigvis lykkes mange med å finne seg jobb – vi ser at sysselsettingen i denne gruppen er på topp måneden etter.

Figur 2. Personer 15-24 år, etter status på arbeidsmarkedet gjennom året (gjennomsnitt 2009-2017). Sysselsatte i prosent av personer og arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sysselsatt 50.0 50.1 50.2 50.1 50.8 54.2 55.8 51.6 49.4 50.3 50.3 50.1
Arbeidsledig 9.7 9.1 10.3 9.8 10.8 11.8 8.4 9.6 10.6 8.7 9.4 8.2

Men unge tar også sommerferie

Selv om sysselsettingen blant unge er på topp i juli, betyr ikke det at alle faktisk er på jobb den måneden. Som tidligere nevnt er det mange unge som jobber ved siden av skole og studier resten av året, og mange av disse tar seg sommerferie. Rundt en fjerdedel av dem under 25 år som har en jobb i juli, har ferie fra jobben sin den måneden.

Studenter og elever (15–24 år) som har en deltidsjobb ved siden av, jobber i gjennomsnitt 13 timer i uken når man ser hele året under ett. Som nevnt tar mange seg en sommerferie i juli – men de som ikke tar seg fri jobber til gjengjeld mer. Studenter og elever som er på jobb i juli jobber i gjennomsnitt 22 timer i uken i den måneden, altså 9 timer mer enn gjennomsnittet for hele året sett under ett.

 

Faktaside

Kontakt