Endringer i antall og prosentandel blant arbeidsinnvandrere og flyktninger innenfor utvalgte næringsgrupper. 4. kvartal 2008-2016

Tilbake til artikkelen

Endringer i antall og prosentandel blant arbeidsinnvandrere og flyktninger innenfor utvalgte næringsgrupper. 4. kvartal 2008-20161
  Arbeidsinnvandrere. Antall Flyktninger. Antall Arbeidsinnvandrere. Prosentpoeng Flyktninger. Prosentpoeng
1I prosent av sysselsatte innvandrere i alt i hver næringsgruppe.
I alt 84 280 19 586 12,9 -6,2
Industri 10 198 -2 106 21,1 -13,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 18 378 422 15,5 -6,3
Varehandel, reparasjon av motorvogner 7 255 3 452 12,2 -6,2
Av dette: Detaljhandel 2 753 2 853 8,8 -5,1
Transport og lagring 6 383 2 135 20,0 -7,5
Av dette: Landtransport med passasjerer 1 578 1 945 12,1 -1,0
Overnattingsvirksomhet 2 567 52 18,4 -9,0
Serveringsvirksomhet 5 795 1 864 16,8 -9,2
Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 3 228 981 4,5 -0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 10 017 -277 14,3 -10,9
Av dette: Utleie av arbeidskraft 3 159 -459 12,7 -6,7
Rengjøringsvirksomhet 4 693 -464 23,2 -21,4
Undervisning 2 825 1 051 7,2 -2,3
Helse- og sosialtjenester 6 791 9 040 5,5 -1,3
Private tjenester ellers, internasjonale organisasjoner 2 674 825 11,7 -5,8

Kontakt