Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning

Publisert:

Endret:

Personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning hadde den største økningen i den registrerte ledigheten med i overkant av 106 000 personer fra mars 2019 til mars 2020. Det er mer enn en femdobling.¹

For personer med universitets- og høyskoleutdanning var det mer enn en femdobling av ledigheten fra mars 2019 til mars 2020, det vil si en økning på 51 145 personer. Blant dem med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning ble ledigheten i samme periode mer enn tredoblet (62 115 personer).¹

Den kraftige økningen i ledigheten blant de med videregående skole som høyeste fullførte utdanning medfører at det i mars 2020 var flere ledige i denne utdanningsgruppen (130 152) enn blant de med kun grunnskole (87 669). Det var 63 315 registrert helt ledige blant de med universitets- og høgskoleutdanning.

På landsbasis var det i mars 2020 totalt sett en økning i den registrerte ledigheten på mer enn 234 000 personer (fra 66 256 til 300 303 personer) sammenlignet med samme måned året før. Økningen for aldersgruppen 15-29 år var på 80 572 personer, mens den for aldersgruppen 30-74 år var på 153 475 personer.

Mange av de registrerte helt ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene. En stor del av disse vil sannsynligvis være tilbake i arbeid så snart tiltakene er fjernet.

Figur 1. Registrerte ledige med videregående skole utdanning. Endring mars 2019 - mars 2020

Endring (absolutte tall)
Nordland 3681
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 4370
Møre og Romsdal 5242
Agder 5924
Innlandet 6952
Vestfold og Telemark 7830
Rogaland 9146
Trøndelag - Trööndelage 9401
Vestland 12639
Oslo 16217
Viken 24995

Figur 2. Registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning. Endring mars 2019 - mars 2020

Endring (absolutte tall)
Nordland 1366
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 1658
Møre og Romsdal 2045
Agder 2309
Innlandet 2478
Vestfold og Telemark 3068
Rogaland 3597
Trøndelag - Trööndelage 3711
Vestland 5630
Viken 11690
Oslo 13593

Registrerte arbeidsledige

Statistikken dekker fra og med 2015 registrerte arbeidsledige og personer på tiltak hos NAV. Statistikken omfatter også personer med midlertidig personnummer (D-nummer). Referansetidspunktet er siste mandag i måneden. Statistikken publiseres i november. Tall for mars publiseres grunnet koronakrisen. NAV publiserer månedstall. SSB publiserer månedlige tall for en bredere gruppe av arbeidsledige gjennom Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Kraftigst økning i ledigheten på Østlandet

Oslo og Viken hadde størst økning i den registrerte ledigheten fra mars 2019 til mars 2020 med hhv 42 943 personer og 55 998 personer. Størst økning hadde personer med videregående skole både i Viken (24 995 personer), og Oslo (16 217 personer). Minst økning i Oslo og Viken var det på grunnskolenivå med litt under en firedobling av ledigheten.¹

Svakere økning i ledigheten i Sør-Øst og i Nordland

Vestfold og Telemark hadde svakest økning i ledigheten fra mars 2019 til mars 2020 med over en tredobling i ledigheten, etterfulgt av Nordland med en firedobling i ledigheten.¹

Figur 3. Registrerte ledige. 2020

Registrert ledige 2020
Grunnskolenivå 29 % 87669
Videregående skolenivå 43 % 130152
Universitets- og høgskolenivå, kort 16 % 48865
Universitets- og høgskolenivå, lang 5 % 14450
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7 % 19167

¹ Avsnitt rettet 15. mai 2020.

Faktaside

Kontakt