Høyest sykefravær i kvinnedominerte yrker

Publisert:

Sykefraværet er høyest i kvinnedominerte yrker. I 1. kvartal 2018 var sykefraværet blant pleiearbeidere og assistenter i skole og barnehage på om lag 9 prosent.

Kvinner har et høyere sykefravær enn menn, noe som også reflekteres i de yrkesfordelte tallene, viser den nye tabellen over legemeldt sykefravær etter yrke. Yrkesgruppene med klart høyest sykefravær er de to kvinnedominerte yrkene pleiearbeidere og barnehage- og skoleassistenter, med henholdsvis 9,2 og 9,1 prosent i 1. kvartal i år. Statistikken over antall arbeidsforhold viser at over dobbelt så mange kvinner som menn arbeider i disse yrkene. Figuren under er en grafisk fremstilling av forskjellen i sykefravær mellom menn og kvinner i kvinnedominerte yrker. Yrkene som vises i figuren er de med størst differanse mellom menn og kvinner målt i antall arbeidsforhold.

Figur 1

Figur 1. Sykefravær og antall arbeidsforhold i kvinnedominerte yrke, etter kjønn. 1. kvartal 2018.

Ser man på sykefraværet blant pleiearbeidere separat for kvinner og menn, var det i 1. kvartal 2018 på henholdsvis 9,9 og 5,8 prosent. Til sammenligning var sykefraværet for alle yrkesgrupper 7,4 prosent for kvinner og 4,3 prosent for menn. Med andre ord er sykefraværet blant pleiearbeidere høyere for begge kjønn enn det er på tvers av alle yrkesgrupper. Den samme tendensen finner man også for barnehage- og skoleassistenter.

Mer om forskningen på årsakene til at kvinner har større sykefravær enn menn

Sammenhengen mellom antall arbeidsforhold og sykefravær

Både statistikken over sykefravær og antall arbeidsforhold publiserer tall etter yrke. Selv om populasjonen i de to statistikkene er noe forskjellig, kan det være nyttig å se de to i sammenheng. Sykefraværet publiseres som prosent, definert som sykefraværsdagsverkene sin andel av avtalte dagsverk. Prosenten sier ikke noe om hvor mange arbeidsforhold som ligger til grunn for beregningen. Ved noen fininndelte yrkesgrupperinger kan antall arbeidsforhold som ligger til grunn være liten og av mindre interesse for brukerne av tallene. Statistikken over antall arbeidsforhold kan derfor benyttes som et supplement for å få et bilde av hvor stor en gitt grupperingen er (og aldersfordelingen). Hovedforskjellen mellom de to de to statistikkene er at populasjonen i sykefraværstatistikken kun har med arbeidstakere som er registrert bosatte i Norge (i alderen 16 – 69 år), mens statistikken om antall arbeidsforhold inkluderer både bosatte og ikke-bosatte arbeidstakere (i alle aldre).

Lite sykefravær i blant IKT-rådgivere

Sykefraværet blant IKT-rådgivere var på 2,8 prosent i 1. kvartal 2018. I dette yrket er det desidert flest ansatte blant programvare- og applikasjonsutviklere. Et annet yrke med lite sykefravær er realister, sivilingeniører med videre. Her var sykefraværet på 3,3 prosent i perioden.

Lastebil-, buss- og trikkeførere har, sammen med renovasjons- og gjenvinningsarbeidere, det høyeste legemeldte sykefraværet blant menn i siste kvartal. Begge hadde et sykefravær på 7,7 prosent. Bil-, drosje- og varebilførere hadde også høyt sykefravær dette kvartalet, men har opplevd en sammenhengende reduksjon de siste årene: fra 7,3 prosent i 1. kvartal 2015 til 6,9 prosent i tilsvarende kvartal i år.

Økt sykefravær blant ledere

Blant ledere har sykefraværet økt fra 3,8 prosent fra 1. kvartal 2015 til 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i 2018. Det utgjør en prosentvis endring på 7,9 prosent. De yrkene med størst reduksjon i sykefraværet har vært blant renholdere, hjelpearbeider mv., der sykefraværet gikk ned fra 7,7 til 7,0 prosent i perioden. Det utgjør en nedgang på 9,1 prosent.

Vi har i denne artikkelen sammenlignet samme kvartal i ulike år siden disse yrkesfordelte tallene ikke er sesongjustert. Videre har vi stort sett brukt den groveste yrkesinndelingen siden det i enkelte fininndelte yrkeskoder er svært få ansatte, noe som kan føre til at selv små endringer i sykefraværet gir store utslag i tallene.

Ny tabell med sykefravær etter yrke

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert statistikk over egen- og legemeldt sykefravær siden 2001. Fra og med 2018 ble statistikken utvidet til også å inkludere statistikk over legemeldt sykefravær etter yrke. Yrke er definert i henhold til STYRK08. Publiseringen inkluderer tall tilbake til 1. kvartal 2015, og vil publiseres hvert kvartal sammen med de andre sykefraværstabellene. Yrkestabellene inkluderer ikke tall over egenmeldt sykefravær, da SSB ikke har tilgang til individdata på dette området. Tallene er ikke sesongjustert, så tolkning av endringer mellom kvartal bør ta i betraktning eventuelle sesongvariasjoner.

Sykefraværsstatistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

 

 

Faktaside

Kontakt