Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

Publisert:

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Funksjonshemmedes arbeidssituasjon ble kartlagt for første gang i 2002. Siden den gang har andelen som har fått tilpasset arbeidssituasjonen, steget med 18 prosentpoeng, viser nye tall fra statistikken Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen.

Tilpasningene dreier seg i første rekke om fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen, men også om endringer i arbeidsoppgavene eller i arbeidstiden.

Av dem som i 2. kvartal 2018 ikke hadde fått noen tilrettelegging, framholdt 17 prosent at det var behov for dette. Det er en noe høyere andel enn i de to foregående år.

Stabil andel sysselsatte

Av funksjonshemmede i alderen 15–66 år var 44 prosent sysselsatt i 2. kvartal 2018. Til sammenligning var andelen på 74 prosent i befolkningen totalt i samme aldersgruppe. Det har ikke vært større endringer i sysselsettingsandelen for noen av disse gruppene de siste årene. Fra 2017 til 2018 har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten både i befolkningen totalt og blant dem med funksjonshemning.

Ønsker arbeid, men ikke arbeidsledig

Ikke alle som uttrykker ønske om arbeid, blir regnet som arbeidsledige i statistikken. Blant funksjonshemmede uten inntektsgivende arbeid var det 85 000 personer som uttrykte ønske om slikt arbeid i 2. kvartal 2018.

De utgjorde en fjerdedel av de funksjonshemmede uten jobb, på nivå med tidligere år. Av disse ble 18 000 klassifisert som arbeidsledige. I befolkningen totalt i alderen 15–66 år var det en noe høyere andel (30 prosent) av de ikke-sysselsatte som ønsket arbeid.

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetning

Til sammen 263 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2018, det vil si 3 000 flere enn året før (men ingen signifikant endring). Samtidig var det totalt 6 000 færre personer i alderen 15-66 år som oppga å ha en funksjonshemning. Personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, skifter i mange tilfeller oppfatning om sin status som funksjonshemmet fra det ene året til det andre. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Faktaside

Kontakt