Rapporter 2017/33

Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra.

Føremålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om personar med nedsett funksjonsevne er å kartlegge situasjonen deira på arbeidsmarknaden og sjå korleis tilknytinga utviklar seg over tid.

Tilsvarande undersøkingar er blitt gjennomførte årleg sidan 2002.

Les ein artikkel om dei viktigaste funna i rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

Ansvarlig

Tor Petter Bø og Inger Håland

Serie og -nummer

Rapporter 2017/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.

Emner

Funksjonsevne , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9625-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9624-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt