Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
  August 20201 Endring februar-august2 Endring februar-juli3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for august.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juli.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt 2 695 -52 -66
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka 2 340 69 10
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 2 079 34 -13
Arbeidsledige 141 34 57
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 5,0 1,2 2,0
Registrerte ledige (Nav)5 121 60 75
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 136 62 78

Kontakt