60 prosent av innvandrerne er i arbeid

Publisert:

Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015.

Det er imidlertid store variasjoner i sysselsettingsnivået innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingen naturlig nok høyere enn i andre grupper. I 4. kvartal 2016 var sysselsettingsandelen i alderssjiktet 15-74 år for disse gruppene som følger:

  •  Norden: 72,6 prosent
  •  EU-land i Øst-Europa: 70,1 prosent
  •  Vest-Europa: 67,2 prosent

Deretter kom innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Nord-Amerika og Oseania samt Latin-Amerika med andeler på mellom 60 og 62 prosent. De fra Asia lå en del lavere på omtrent 52 prosent. Som i foregående år hadde innvandrere fra Afrika lavest sysselsetting med 42,3 prosent.

Disse forskjellene har vært nokså stabile og uavhengige av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Gruppene fra Asia og Afrika har et større innslag av flyktninger enn andre regioner, og en del av dem har relativt kort botid i Norge. Med lengre botid høynes sysselsettingsnivået i de fleste innvandrergrupper, men forskjellene gruppene imellom utjevnes likevel ikke. Også blant dem med botid på over 10 år ligger de afrikanske innvandrerne lavest med en sysselsettingsandel på litt over 50 prosent, det vil si godt og vel 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for innvandrere med denne botiden.

Aldersavgrensningen betyr mye for avstanden til majoriteten

Aldersgruppen som omfattes av SSBs arbeidsmarkedsstatistikk, er mellom 15 og 74 år. I denne populasjonen er det en forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers (majoriteten) på 6,5 prosentpoeng. Majoriteten har imidlertid en større andel i befolkningen som er mellom 67 og 74 år enn innvandrerne (11,4 mot 3,2 prosent), noe som trekker sysselsettingen litt ned i majoriteten. Ser vi på aldersgruppen 15-66 år, får majoritetsbefolkningen et høyere sysselsettingsnivå, slik at forskjellen i sysselsetting mellom innvandrere og majoritet blir større: 11,3 prosentpoeng. Betrakter vi den mest yrkesaktive aldersgruppen, 25-54 år, som utgjør tre fjerdedeler av innvandrerne, blir forskjellen enda større: 16,4 prosentpoeng.

Figur 1. Sysselsatte etter innvandringsbakgrunn og alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2016

15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 66-74 år
Befolkningen, ekskl. innvandrere 34.7 63.6 82.4 84.4 67.5 17.8
Innvandrere 18.9 48.7 65.9 68.6 53.5 14.8

Figur 2. Sysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn og alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2016

15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 66-74 år
Befolkningen ekskl. innvandrere 34.7 63.6 82.4 84.4 67.5 17.8
Innvandrere, EU, etc. 21.1 55.0 74.8 78.1 66.2 18.5
Innvandrere, Asia, Afrika etc. 17.8 44.9 57.4 60.1 42.1 9.6

Figur 3. Bosatte etter alder og innvandringsbakgrunn. Prosent. 4. kvartal 2016

Befolkningen ekskl. innvandrere Innvandrere
15-19 år 8.9 5.0
20-24 år 9.0 7.0
25-39 år 23.7 44.0
40-54 år 27.2 30.2
55-66 år 19.9 10.6
67-74 år 11.4 3.2

Kjønnsforskjellene er større blant innvandrere

Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 63,5 prosent og kvinner 56,6 prosent, som utgjør en forskjell på 6,9 prosentpoeng. Tilsvarende differanse i befolkningen ellers var 3,6 prosentpoeng (menn: 68,5 og kvinner: 64,9 prosent). Betrakter vi de ulike nasjonalitetene, finner vi imidlertid grupper der kjønnsforskjellene er langt større enn gjennomsnittet for innvandrere. Dette gjelder blant andre dem fra Afghanistan, Pakistan, Somalia og Tyrkia. På den annen side har innvandrere blant annet fra Bosnia-Hercegovina, Chile, Etiopia, Filippinene og Serbia kjønnsforskjeller omtrent som majoritetsbefolkningen.

Figur 4. Sysselsatte innvandrere 15-74 år etter utvalgte fødeland og kjønn. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2016

Kvinner Menn
Syria 10.0 17.2
Eritrea 38.2 37.8
Somalia 24.1 39.8
Irak 38.8 51.2
Marokko 39.7 52.7
Etiopia 50.1 53.8
Afghanistan 34.3 56.0
Russland 60.7 58.2
Tyrkia 39.4 60.3
Kosovo 53.9 62.0
Pakistan 31.8 62.8
Vietnam 57.6 62.9
Chile 60.0 63.5
Latvia 66.3 65.8
Bosnia-Hercegovina 63.4 66.2
Storbritannia 54.1 66.8
Filippinene 63.1 67.1
India 49.9 67.9
Romania 63.5 69.6
Danmark 64.6 70.7
Serbia 68.2 71.7
Litauen 68.6 72.3
Tyskland 68.4 73.6
Sri Lanka 63.4 73.7
Polen 66.3 74.8
Sverige 75.8 77.7
Innvandrere i alt 56.6 63.5
Befolkningen ekskl. innvandrere 64.9 68.5

Akershus hadde høyest sysselsetting blant innvandrere

Innvandrere bosatt i Akershus hadde høyest sysselsetting i 4. kvartal 2016 med en andel på 65,4 prosent. Dernest kom Troms med 63,5 prosent. Telemark og begge Agder-fylkene hadde de minste andelene sysselsatte blant innvandrere. Alle tre fylkene lå i overkant av 53 prosent.

11 av landets fylker hadde en økning i sysselsettingen blant innvandrere. Telemark var fylket med sterkest økning, på 1,2 prosentpoeng. De øvrige 8 fylkene hadde nedgang, og her var det Sogn og Fjordane som hadde størst nedgang, på 2,6 prosentpoeng.

Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mellom innvandrere og majoriteten

Norskfødte med innvandrerforeldre er fortsatt en ganske ung og relativt liten befolkningsgruppe. Omtrent halvparten av de norskfødte som er med i denne statistikken, det vil si i aldersgruppen 15-74 år, er under 23 år. Dermed vil mange være under utdanning og utenfor arbeidsstyrken, slik at snittet trekkes mye ned når vi betrakter denne gruppen under ett. Ser vi imidlertid på de mest yrkesaktive aldersgruppene, 25-29 år og 30-39 år, ligger andelen sysselsatte på henholdsvis 72 og 75,4 prosent. Dette er henholdsvis 12 og 7,1 prosentpoeng over nivået for innvandrere i samme aldersgrupper, men respektive 6,9 og 9,2 prosentpoeng under nivået for sysselsatte i befolkningen ellers med tilsvarende alder.

 

Kontakt