[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, juni 1997:

Flere alvorlige trafikk-
ulykker


Trafikken har krevd 135 liv i 1. halvår, viser foreløpige tall. Dette er 23 flere enn for samme
periode i fjor.
1. kvartal ble seks flere drept i trafikken enn tilsvarende kvartal året før. I 2. kvartal ble 17 flere drept. Ser vi på gjennomsnittet for 1992-1996 er det om lag like mange drepte.

Over halvparten bilførere
Nesten 53 prosent av alle omkomne hittil i år var bilførere. Dette er en økning på 10 prosentpoeng sett i forhold til gjennomsnittet for femårsperioden 1992-1996. 71 bilførere mistet livet, dette er 15 flere enn i fjor. Økningen var størst for bilførere i aldersgruppene 40-49 og 50-59 år.

De øvrige omkomne hittil var 23 bilpassasjerer, 12 motorsyklister, tre mopedister, sju syklister, 12 fotgjengere, tre akende og fire andre trafikanter. Motorsykkelulykkene har krevd ni flere dødsofre i 1. halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Derimot er antall omkomne fotgjengere halvert fra 1996 til 1997. For de øvrige trafikanter var det små forandringer.

Flere ungdommer er omkommet
Tallet på omkomne barn under 15 år har vært stabilt de siste årene. I 1.halvår 1992-1996 omkom i gjennomsnitt elleve barn, mens ti har mistet livet hittil i år. Videre har 32 ungdommer mellom 15 og 24 år omkommet i trafikken. Sammenlignet med
1. halvår i fjor er dette elleve flere. Tallet for 1996 var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år. Antall omkomne personer i aldersgruppen 25-64 år økte fra 42 i 1. halvår i fjor til 68 i år, mens tallet på omkomne over 65 år gikk ned fra 38 til 25.

Flest drept i Nordland, Møre og Romsdal og Akershus
Fylkene Nordland, Møre og Romsdal og Akershus har flest trafikkdrepte i 1.halvår, med henholdsvis 13, 12 og 10. Møre og Romsdal hadde størst økning i antall omkomne, med åtte flere enn i fjor, mens Oslo hadde størst nedgang, med åtte færre.

Til sammen 5 187 personer har kommet til skade i trafikken i 1. halvår. Den første oversikten for samme periode i fjor viste 4 825 skadde.

Ifølge den første oversikten for juni måned omkom 28 personer, åtte flere enn i juni i fjor. Gjennomsnittet for denne måneden i perioden 1992-1996, viser 27 trafikkdrepte. Elleve av dødsofrene i junitrafikken var bilførere, mens sju var motorsyklister. De øvrige omkomne var fem bilpassasjerer, to mopedister, to syklister og én fotgjenger.

1 071 personer kom til skade i trafikken ifølge den første oversikten for juni. Tilsvarende tall for denne måneden i fjor viste 948 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 8]

Figur 8: Personer drept i januar-juni.
1988-1997


[Figur 9]

Figur 9: Bilførere i prosent av alle om-
komne. 1. halvår. 1992-1997


[Figur 10]

Figur 10: Omkomne bilførere, etter alder.
1. halvår 1996-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, juni 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Tabeller

* Tabell 6-1:

Ukens statistikk nr. 33, 1997