Statistisk årbok 2013

Transport og kommunikasjon

406.  Import og eksport, etter transportmåte og varegruppe. 1 000 tonn
407.  Innenlandsk godtransport, etter transportmåte
408.  Innenlandsk persontransport, etter transportmåte
409.  Jernbanenettet. 31. desember
410.  Offentlige veier, etter fylke. 1. januar 2013. Km
411.  Kjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Km
412.  Førstegangsregistrerte motorkjøretøyer og tilhengere
413.  Førstegangsregistrerte personbiler. Antall (Figur)
414.  Drosjer. Hovedtall
415.  Kjøretøybestand. Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere, etter vogntype. 31. desember
416.  Kjøretøybestand. Registrerte personbiler og kjøretøyer i alt. 31. desember. Antall (Figur)
417.  Biler. Utvalgte land
418.  Førerkort, etter klasse og innehavernes kjønn og alder
419.  Eierskifte for brukte motorkjøretøyer og tilhengere
420.  Biler vraket mot pant
421.  Godstransport med norske lastebiler. Transportytelser, etter kjøretøygruppe
422.  Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens nasjonalitet. Importert og eksportert mengde. Absolutte tall og prosent
423.  Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter alder
424.  Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1998=100 (Figur)
425.  Veitrafikkulykker med personskade. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe
426.  Veitrafikkulykker med personskade. Motorkjøretøyer innblandet
427.  Veitrafikkulykker med personskade i de nordiske land
428.  Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Passasjertransport
429.  Norskregistrert handelsflåte. Skip og tonnasje, etter registertilhørighet
430.  Norskregistrert handelsflåte. Tonnasje, etter registertilhørighet, art og alder. 2012. 1 000 BT
431.  Norskregistrert handelsflåte. Skip og tonnasje, etter skipenes art. 2012
432.  De nordiske lands handelsflåter. Handelsskip
433.  Ferjetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer
434.  Havnestatistikk. Lastet og losset godsmengde, etter havnedistrikt og lastetype. 2012. Tonn
435.  Sjøulykker. Forliste og havarerte skip, etter skipstype
436.  Sjøulykker. Personer drept eller skadd
437.  Passasjerer om bord ved ankomst og avgang ved norske flyplasser. 2012
438.  Passasjerer ved norske flyplasser, etter innenlands-/utenlandsflygning (Figur)
439.  Teletjenester. 31. desember
440.  Abonnement på fast- og mobiltelefoni. 31. desember (Figur)
441.  Private breibandsabonnement (over 128 kbit/s), etter fylke. Delen av hushald. 4. kvartal. Prosent
442.  Bruk av IKT i befolkningen, etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2012. Prosent
443.  Bruk av IKT i næringslivet. Prosent
444.  Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall for bedrifter, etter næringsgruppe. 2011
445.  Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2011