Lukk vinduet  


407 Innenlandsk godstransport1, 2, etter transportmåte
Transportmåte 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
  Tonn transportert. Mill.
I alt6  295  339  356  439  462  485  468  472
                 
Fastlandstransport i alt  287  301  278  343  345  369  361  358
Sjøtransport i alt 62 63 50 78 84 83 84 85
Bilferjeruter3 34 37 31 48 50 51 53 54
Annen rutefart 1 0 0 . . . . .
Leietransport og egentransport 27 26 19 30 34 31 31 31
Tømmerfløting . . . . . . . .
Jernbanetransport i alt 9 7 5 6 7 7 8 9
Norges Statsbaner5 9 7 5 6 7 5 5 5
Private jernbaner 0 0 0 0 0 2 4 5
Veitransport i alt6  216  231  223  258  254  279  269  264
Rutebiler 4 .. .. .. .. .. .. ..
Godsbiler  212 .. .. .. .. .. .. ..
Lufttransport 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporten norsk kontinentalsokkel-fastland i alt 8 38 78 96  117  116  107  114
Oljeskiptransport 7 17 22 31 17 9 11 10
Oljerørtransport - 17 44 37 37 25 23 21
Gasstransport 1 4 12 28 63 82 73 83
                 
  Tonnkilometer. Mill.
I alt 20 328 26 589 33 039 49 061 64 864 62 707 62 493 62 583
                 
Fastlandstransport i alt 17 610 18 986 19 196 28 350 33 397 33 884 33 701 34 557
Sjøtransport i alt 9 300 9 104 7 874 13 539 15 296 14 343 14 304 14 198
Bilferjeruter3  244  273  223  353  368  374  383  391
Annen rutefart4  794  107  135 . . . . .
Leietransport og egentransport4 8 262 8 724 7 516 13 186 14 928 13 969 13 921 13 807
Tømmerfløting 35 0 0 0 0 0 0 0
Jernbanetransport i alt 1 771 1 632 1 647 1 775 2 208 2 348 2 416 2 527
Norges Statsbaner 1 768 1 630 1 647 1 775 2 203 2 113 2 049 2 034
Andre jernbaner 3 2 0 0 5  235  367  483
Veitransport i alt 6 485 8 231 9 654 13 017 15 875 17 176 16 965 17 816
Rutebiler  669 .. .. .. .. .. .. ..
Godsbiler 5 816 .. .. .. .. .. .. ..
Lufttransport 19 19 21 19 18 16 16 16
Transporten norsk kontinentalsokkel-fastland i alt 2 718 7 603 13 843 20 710 31 468 28 823 28 792 28 026
Oljeskiptransport 2 555 4 313 4 999 13 042 8 595 4 734 5 796 4 625
Oljerørtransport - 2 055 5 261 3 485 4 590 3 440 3 065 2 721
Gasstransport  163 1 235 3 583 4 182 18 283 20 649 19 931 20 680
                 
  Relative tall 1965=100
Tonn transportert i alt  163  187  197  243  255  268  259  261
Tonnkilometer i alt  183  239  297  442  584  565  563  563
1  Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge.
2  Ved publisering av en ny årgang kan tallene bakover være beregnet på nytt.
3  Medregnet vekten av bilene.
4  Annen rutefart og leie- og egentransport er slått sammen 2000.
5  CargoNet AS fra 2002.
6  Tallene fra og med 2003 er ikke direkte sammenliknbare med tidligere år grunnet nedjustering av godstransporten for de mindre godsbilene.
Kilde: Transportøkonomisk institutt og Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/transpinn/ 

Standardtegn i tabeller