5450
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/arkiv
5450
Menn styrer aksjeselskapa
statistikk
2010-06-11T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
styre, Styre og leiing i aksjeselskap, styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskapEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere
false

Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Menn styrer aksjeselskapa

Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar er uendra dei siste åra. Med 83 prosent dominerer mennene styreromma i aksjeselskapa. I allmennaksjeselskap er derimot 40 prosent av styrerepresentantane kvinner.

Dermed ligg delen kvinnelege styrerepresentantar i allmennaksjeselskapa (ASA) på det nivået kravet om kjønnsrepresentasjon i ASA fastset. Lova tok til å gjelde 1. januar 2008.

I aksjeselskap er 17 prosent av styrerepresentantane kvinner. Den høgaste delen kvinnelege styrerepresentantar finn vi innanfor anna tenesteyting, med 46 prosent, følgt av undervisning, med 37 prosent.

Flest menn i bygg og anlegg

Ni av ti styrerepresentantar innanfor byggje- og anleggsverksemd er menn. Med over 87 prosent av representantane dominerer òg menn i styra innanfor næringane jordbruk, skogbruk og fiske, bergverksdrift og utvinning, industri samt transport og lagring.

72 prosent av aksjeselskapa har berre menn i styra, og høgast del av desse finn vi innanfor byggje- og anleggsverksemd, med 84 prosent av føretaka.

I allmennaksjeselskap er delen kvinnelege styrerepresentantar i alle næringar rundt 40 prosent og dermed ikkje høgare enn kravet om kjønnsrepresentasjon slår fast.

Kvinner i ASA har høgare utdanning

I allmennaksjeselskap har 72 prosent av kvinnene i styra utdanning utover vidaregåande skule. Tilsvarande tal for menn er 63 prosent. I aksjeselskap ligg delen kvinner som har tatt utdanning ved høgskolar eller universitet, på 46 prosent, som er 25 prosentpoeng lågare enn i allmennaksjeselskap.

Vanlegast med eitt styreverv

To av tre styrerepresentantar har berre eitt styreverv, medan nesten ein fjerdedel har to eller tre. 96 prosent av dei kvinnelege styrerepresentantane har inntil tre styreverv, mot 88 prosent av dei mannlege.

Førre publiseringa

Publiseringa for aksjeselskap per 1. januar 2009 og nye aksjeselskap i 2008 finn ein her .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB