Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette

Publisert:

45 prosent av alle føretaka hadde både mannlege og kvinnelege tilsette per 1. januar 2015. I 38 prosent av føretaka var det berre menn i arbeidsstokken, medan det arbeidde berre kvinner i 17 prosent av føretaka.

Føretak etter kjenneteikn ved dei tilsette

Til tabellen

Kjønnssamansetjinga varierer frå næring til næring. I 63 prosent av føretaka innanfor transport og lagring, i tillegg til i bygg og anlegg, var alle tilsette menn. 

Kvinnedominans i anna tenesteyting

Derimot hadde 60 prosent av føretaka innanfor anna tenesteyting og 44 prosent av føretaka innanfor helse- og sosialtenester berre kvinnelege tilsette. 

Dei fleste føretaka hadde få tilsette, og 79 prosent hadde færre enn ti tilsette. 

Grunn- og vidaregåande skule dominerer

Nesten halvparten av føretaka hadde berre tilsette som hadde si høgaste utdanning frå grunn- eller vidaregåande skule. Tre næringar skilde seg ut gjennom at rundt 70 prosent av føretaka berre hadde tilsette med utdanning på dette nivået:

  • anna tenesteyting
  • transport og lagring
  • bygg og anlegg 

I 14 prosent av føretaka hadde alle tilsette tatt utdanninga si på høgskule eller universitet. Dette galdt særleg føretak innanfor fagleg, vitskapelig og teknisk tenestyting, i tillegg til informasjon og kommunikasjon, der høvesvis 39 og 33 prosent av føretaka berre hadde tilsette med høgare utdanning.