3303
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3303
Framleis auke i konsumet
statistikk
2007-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Framleis auke i konsumet

Sesongjusterte tal viser ein auke på 0,7 i varekonsumet frå november til desember. Kjøp av bilar trekte indeksen opp.

Det var ein kraftig auke i nyregistrerte bilar frå november til desember. Dette har truleg samanheng med avgiftsendringar på bilar frå årsskiftet. Samstundes gjekk bensinforbruket noko ned, slik at samla bil- og bensinkonsum auka med 7,1 prosent.

Ifølgje dei sesongjusterte tala gjekk konsumet av mat- og drikkevarer litt opp i desember samanlikna med månaden før. Mildt ver i desember førte derimot til at forbruket av elektrisitet og andre energiformer gjekk ned med 5 prosent. Det var også ein svak nedgang i kjøpet av andre varegrupper som klede, sko og møblar.

Varekonsumet i desember 2006 var 3,62 prosent høgare enn i desember året før, viser ujusterte tal.

Anna utrekning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å talfeste hushalda sitt vareforbruk, vert publisert samstundes med detaljomsetningsindeksen , som er ein omsetningsindeks for detaljhandelsnæringa. Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna innhald. For varer som vert kjøpte i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg er varekonsumindeksen rekna ut frå meir enn omsetning - mellom anna nyttar ein tal for førstegangsregistrerte bilar, sal av bensin til bensinstasjonar og ikkje-temperaturkorrigerte tal for forbruk av elektrisitet. Dette kan føre med seg noko ulik utvikling i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som kvartalsvis nasjonalrekneskap, og er difor ein indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høg aktualitet, må vi i nokre høve nytte førebelse tal, som kan verte endra ved neste publisering. Dette gjeld mellom anna elektrisitetskonsumet, der Noregs vassdrags- og energidirektorat sin korttidsstatistikk er nytta. Denne vil seinare verte bytta ut med Statistisk sentralbyrå sin elektrisitetsstatistikk. Dette gjer at det normalt vil vere revisjonar i indeksen for førre periode.

Varekonsumindeks, desember 2006. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Desember 2005-desember 2006.
1995=1001(rettet 30.01.2007 kl 10.22)
Periode Sesongjustert Prosentendring
frå månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2005        
Desember  139,6 1,0  184,5 0,3
2006        
Januar  140,8 0,9  132,4 6,1
Februar  140,5 -0,2  121,3 1,8
Mars  142,1 1,2  140,9 7,9
April  141,1 -0,7  128,9 -3,3
Mai  144,3 2,2  141,6 7,3
Juni  143,6 -0,4  148,9 3,9
Juli  144,4 0,6  143,1 2,5
August  144,7 0,2  148,8 4,6
September  145,2 0,3  140,0 4,5
Oktober  145,4 0,1  141,7 5,7
November  145,9 0,4  148,6 5,6
Desember  146,9 0,7  191,2 3,6
1  Merk at indeksane er reviderte.
2  Tallet er rettet 30.01.2007 kl. 11.02.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB