3315
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3315
Konsumet ned i juni
statistikk
2006-08-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumet ned i juni

Etter ein auke i varekonsumet frå april til mai, viser sesongjusterte tal ein nedgang i konsumet på 0,9 prosent frå mai til juni. Lågare konsum av blant anna klede trekte indeksen ned.

Konsumet av varer som høyrer heime i korga "andre varer" gjekk ned med 1,3 prosent i juni. Konsumet av klede, hushaldsartiklar og møblar og kvitevarer gjekk ned, medan konsumet av foto- og datautstyr og fritidsutstyr gjekk noko opp.

Konsumet av elektrisitet og brensel gjekk ned med 5 prosent frå mai til juni, medan konsumet av bilar og bensin var omkring uendra.

I juni var det ein auke i konsumet av mat og drikkevarer. Konsumet låg 0,6 prosent høgare enn i mai. Salet av tobakksvarer gjekk svakt ned.

Dei ujusterte tala viser ein auke i varekonsumet på 3 prosent frå juni i fjor til juni i år. Det var særleg matvarer og "andre varer" som trekte indeksen opp. Konsumet av bilar, bensin og elektrisitet er lågare enn same månad i fjor. Det totale varekonsumet, målt i faste prisar, var 3,5 prosent høgare første halvår i 2006 samanlikna med det første halvåret i 2005.

Anna utrekning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å talfeste hushalda sitt vareforbruk, vert publisert samstundes med detaljomsetningsindeksen , som er ein omsetningsindeks for detaljhandelsnæringa. Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna innhald. For varer som vert kjøpte i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg er varekonsumindeksen rekna ut frå meir enn omsetning - mellom anna nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar, sal av bensin til bensinstasjonar og ikkje-temperaturkorrigerte tal for forbruk av elektrisitet. Dette kan føre med seg noko ulik utvikling i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som kvartalsvis nasjonalrekneskap, og er difor ein indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høg aktualitet, må vi i nokre høve nytte førebelse tal, som kan verte endra ved neste publisering. Dette gjeld mellom anna elektrisitetskonsumet, der Noregs vassdrags- og energidirektorat sin korttidsstatistikk er nytta. Denne vil seinare verte bytta ut med Statistisk sentralbyrå sin elektrisitetsstatistikk. Dette gjer at det normalt vil vere revisjonar i indeksen for førre periode.

Varekonsumindeks, juni 2006. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Juni 2005-juni 2006. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2005        
Juni  138,9 1,2  142,9 2,6
Juli  140,0 0,8  139,1 3,1
August  139,8 -0,1  141,9 5,8
September  138,9 -0,6  133,7 3,0
Oktober  137,5 -1,0  134,2 0,5
November  138,2 0,5  141,3 1,5
Desember  140,6 1,8  186,0 0,7
2006        
Januar  140,3 -0,2  132,9 5,7
Februar  140,0 -0,2  121,2 1,5
Mars  141,7 1,2  140,6 7,7
April  140,6 -0,8  128,4 -3,6
Mai  143,6 2,1  140,6 7,0
Juni  142,3 -0,9  147,2 3,0
1  Merk at indeksane er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB