Grensehandelen øker fortsatt

Publisert:

Nordmenn handlet for 17,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2019. Dette er en økning på 15,1 prosent sammenliknet med foregående firekvartalsperiode.

Nordmenn brukte 2,3 milliarder kroner mer på grensehandel i perioden 4. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2019. Samtidig dro de også på flere grensehandelsturer viser nye tall fra grensehandelstatistikken. I perioden ble det gjennomført 9,8 millioner dagsturer, som er en økning på 20,7 prosent. Det gjennomsnittlige handlebeløpet pr tur ble noe redusert fra 1 884 kroner til 1 797 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 87 kroner mindre per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Figur 1. Grensehandel, fra 4. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2019

Grensehandel (mrd. kr) 2004 - 2018
4.kv. 2008-3.kv. 2009 10.23
4.kv. 2009-3.kv. 2010 10.473
4.kv. 2010-3.kv. 2011 10.84
4.kv. 2011-3.kv. 2012 11.933
4.kv. 2012-3.kv. 2013 12.701
4.kv. 2013-3.kv. 2014 13.965
4.kv. 2014-3.kv. 2015 13.915
4.kv. 2015-3.kv. 2016 12.781
4.kv. 2016-3.kv. 2017 15.38
4.kv. 2017-3.kv. 2018 15.274
4.kv. 2018-3.kv. 2019 17.582

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2019

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 3. kvartal 2019 til 4,8 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2,7 til 6,9 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2019 er 17,6 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 14,8 til 20,3 milliarder kroner.

Kontakt