16313_not-searchable
/valg/statistikker/vundkinnv/hvert-4-aar
16313
Lav valgdeltakelse blant østeuropeere
statistikk
2008-02-28T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
vundkinnv, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere, valgdeltakelse, velgere med innvandrerbakgrunnValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
false

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav valgdeltakelse blant østeuropeere

Ved lokalvalget i fjor stemte 40 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn og 36 prosent av de utenlandske statsborgerne med stemmerett. Valgdeltakelsen i hele befolkningen var på 62 prosent. Innvandrere fra Øst-Europa peker seg ut med særlig lav valgdeltakelse.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1999-2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget personer med innvandrerbakgrunn. Etter vestlig og ikke-vestlig bakgrunn

Sammenlignet med lokalvalgene i 1999 og 2003 har det vært små endringer i den samlede valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen.

Lav valgdeltakelse blant utenlandske statsborgere

Blant utenlandske statsborgere var valgdeltakelsen lav både blant vestlige og ikke-vestlige innvandrere. 28 prosent av dem med ikke-vestlig bakgrunn brukte stemmeretten og 42 prosent av dem med vestlig bakgrunn. Ingen av landgruppene har en valgdeltakelse over 50 prosent. Høyest kommer utenlandske statsborgere fra Danmark og Tyskland, begge med 48 prosent valgdeltakelse. I motsatt ende av skalaen finner vi utenlandske statsborgere fra Serbia og Bosnia med 16 og 18 prosent valgdeltakelse. Østeuropeiske statsborgere utmerker seg med særlig lav valgdeltakelse. Samlet stemte bare 22 prosent av de stemmeberettigede utenlandske statsborgerne fra Øst-Europa.

Flere somaliere stemte

Sammenlignet med valget i 2003 økte valgdeltakelsen blant de ikke-vestlige statsborgerne med 3 prosentpoeng. Vi finner størst økning blant somaliske statsborgere, 36 prosent av somalierne stemte ved valget i fjor, en økning på 13 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap, kjønn og utvalgte land

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og kjønn

Høyere valgdeltakelse blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn

Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har gjennomgående en høyere valgdeltakelse enn de utenlandske statsborgerne. Dette gjelder særlig dem med vestlig innvandrerbakgrunn. 64 prosent av de norske statsborgerne med vestlig innvandrerbakgrunn stemte ved valget. Blant norske statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn deltok 37 prosent, 1 prosentpoeng mer enn ved forrige valg. Innvandrere fra Sri Lanka hadde med 51 prosent høyest valgdeltakelse blant de ikke-vestlige, fulgt av Pakistan med 46 prosent. Innvandrere fra Serbia hadde lavest valgdeltakelse også blant dem med norsk statsborgerskap, bare 16 prosent stemte ved valget. Også blant de norske statsborgerne peker østeuropeerne seg ut med lav valgdeltakelse, samlet stemte 31 prosent av innvandrerne fra Øst-Europa ved siste valg. Sammenlignet med 2003 økte valgdeltakelsen mest for iranere (opp 11 prosentpoeng) mens valgdeltakelsen blant bosniere sank med hele 12 prosentpoeng.

Unge innvandrere har, som unge i resten av befolkningen, lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen varierer mye med alder. Blant de yngste (i aldersgruppen 18-25 år) stemte 23 prosent av de norske statsborgerne og 18 prosent av de utenlandske statsborgerne med ikke-vestlig bakgrunn i 2007. Dette er svært lavt, men følger trenden i befolkningen for øvrig. Vi har ikke tilsvarende tall for befolkningen i alt i samme aldersgruppe ved dette valget, men ved lokalvalget i 2003 stemte 38 prosent i hele befolkningen i denne aldersgruppen.

Forskjellen størst blant de eldre

I aldersgruppen 40-59 år øker valgdeltakelsen til 44 prosent for ikke-vestlige innvandrere med norsk statsborgerskap, mens 33 prosent av de utenlandske statsborgerne med ikke-vestlig bakgrunn stemte i denne gruppen ved siste lokalvalg. Forskjellen i valgdeltakelse mellom befolkningen i alt og den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen er større blant de eldre. Mens forskjellen er på 15-20 prosentpoeng blant de yngste, er den oppe i 20-30 prosentpoeng for de eldre.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn, kjønn og utvalgte land

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og kjønn

Botid påvirker valgdeltakelsen

Som ved tidligere valg er det innvandrere med lengst botid som deltar mest. Blant ikke-vestlige med norsk statsborgerskap har gruppen med lengst botid (30 år og over) 21 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn dem med kortest botid (0-9 år). Tilsvarende forskjeller finner vi i de andre innvandrerkategoriene. Det er store forskjeller i botid for de ulike landgruppene, 85 prosent fra Øst- Europa har botid kortere enn 20 år. De har lavest valgdeltagelse blant dem med mindre enn 10 års botid, men ved økende botid øker også valgdeltakelsen i disse gruppene.

Kvinner noe mer aktive enn menn

Kvinner har noe høyere valgdeltakelse enn menn. Forskjellene er størst blant innvandrere fra Øst-Europa, hvor kvinner hadde henholdsvis 11 og 7 prosentpoeng høyere valgdeltakelse for utenlandske og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Også for ikke-vestlige samlet har kvinner noe høyere valgdeltakelse enn menn, men her er det store forskjeller mellom landgruppene. Somaliske menn hadde 14 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn somaliske kvinner, mens blant innvandrere fra Sri Lanka hadde kvinner 13 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn menn.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene baserer seg på en manntallsundersøkelse gjennomført i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Populasjonen, stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, utgjorde om lag 141 500 personer. Av disse ble det trukket et stratifisert utvalg på nær 6 800 personer. Populasjonen av stemmeberettigede utenlandske statsborgere utgjorde 137 500. Av disse ble det trukket et stratifisert utvalg på 6 800 personer. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Tabeller: