16347_not-searchable
/valg/statistikker/vundinnv/hvert-4-aar
16347
Lavere valgdeltakelse blant innvandrerne
statistikk
2001-12-17T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
vundinnv, Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere, valgdeltakelse, velgere med innvandrerbakgrunnStortingsvalg, Valg, Innvandring og innvandrere, Valg
false

Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere valgdeltakelse blant innvandrerne

52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved årets stortingsvalg. Dette er 23 prosentpoeng lavere enn i befolkningen for øvrig. I en tilsvarende undersøkelse ved stortingsvalget i 1997 var valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen på 63 prosent. Den lave valgdeltakelsen skyldes blant annet lav valgdeltakelse blant ungdom.

 Valgdeltakelse, etter landbakgrunn. Prosent

Valgdeltakelsen blant dem med vestlig bakgrunn var på 75 prosent, for dem med ikke-vestlig bakgrunn 45 prosent. Ved valget i 1997 var valgdeltakelsen på henholdsvis 76 og 58 prosent. Valgdeltakelsen for hele befolkningen ved årets valg var på 75,5 prosent. Den høyeste valgdeltakelsen hadde de med dansk bakgrunn, blant disse brukte 81 prosent stemmeretten. Innvandrere med bakgrunn fra Kina hadde den laveste valgdeltakelsen, bare 29 prosent av disse brukte stemmeretten. Blant pakistanere og vietnamesere, som er de to største innvandringsgruppene, var valgdeltakelsen på 43 prosent. Blant de ikke-vestlige gruppene er det personer med indisk bakgrunn som har den høyeste valgdeltakelsen, i denne gruppen brukte 55 prosent stemmeretten.

Aldersfordeling en viktig forklaring

To demografiske trekk er med på å forklare den store tilbakegangen i den samlede valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen. Først og fremst har innvandrerbefolkningen skiftet karakter siden forrige stortingsvalg. Ved undersøkelsen i 1997 hadde om lag en tredel av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn bakgrunn fra vestlige land. Ved årets undersøkelse er den tilsvarende andelen sunket til om lag en femdel. Tall fra begge undersøkelsene viser at innvandrere med vestlig bakgrunn har en høyere valgdeltakelse enn dem med ikke-vestlig bakgrunn. For alle aldersgruppene ligger valgdeltakelsen markert høyere blant innvandrere med vestlig bakgrunn.

 Valgdeltakelse, etter landbakgrunn og kjønn. Prosent

Dette forsterkes videre av at aldersfordelingen er svært ulik i disse to gruppene. Blant dem med ikke-vestlig bakgrunn er aldersfordelingen relativt jevn, med en overvekt av yngre stemmeberettigede. I gruppen med vestlig bakgrunn er det en klar overvekt av eldre stemmeberettigede. Tidligere undersøkelser ( http://www.ssb.no/emner/00/01/10/valgaktuelt/art-2001-08-23-01.html ) har vist at valgdeltakelsen er mye lavere blant ungdom enn i befolkningen for øvrig.

Sammenlignet med forrige stortingsvalg har det vært nedgang i valgdeltakelsen blant innvandrere med 11 prosentpoeng. Det er blant unge innvandrere at nedgangen har vært størst. Ved stortingsvalget i 1997 brukte 76 prosent i aldersgruppen "60 år og over" stemmeretten, ved årets valg sank deltakelsen til 71 prosent. For de yngste aldersgruppene har nedgangen vært større. I 1997 stemte 54 prosent i gruppen 18-21 år, mens tilsvarende tall for 2001 viser at 34 prosent brukte stemmeretten i denne gruppen. Den lave deltakelsen blant ungdom er med på å forklare den lave valgdeltakelsen i hele innvandrerbefolkningen.

 Aldersfordeling i den stemmeberettigde innvandrerbefolkningen. Prosent

Dette bekreftes av tallene for botid. For nær alle grupper øker valgdeltakelsen i takt med botid, og de med lengst botid (30 år og over) har 23 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn de med kortest botid (0-9 år).

Kvinner har høyere valgdeltakelse enn menn

Kvinner har samlet en høyere valgdeltakelse enn menn. 54 prosent av kvinnene brukte stemmeretten mens valgdeltakelsen blant menn var på 49 prosent. Også ved valget i 1997 var valgdeltagelsen 5 prosentpoeng høyere for kvinner enn for menn. Den gang stemte 61 prosent av mennene, mens 66 prosent av kvinnene brukte stemmeretten.

Tallene baserer seg på en manntalsundersøkelse gjennomført i forbindelse med stortingsvalget. Populasjonen, stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, utgjør om lag 94 000 personer. Av disse er det trukket et utvalg på nær 7 500 personer. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. For mer om stemmerett og metode se 'Om statistikken'.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB