16263_om_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/aar
16263_om
statistikk
2015-06-22T10:00:00.000Z
Valg
no
false
Oversikt over alle avholdte lokale folkeavstemninger i norske kommuner og fylker i perioden fra 1970 og fremover. Det ble avholdt seks folkeavstemninger i 2014.

Lokale folkeavstemninger2014

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Lokale folkeavstemninger
Emne: Valg

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Lokale folkeavstemninger: Enhver avstemning avholdt innefor den enkelte kommunes grenser hvor de stemmeberettigede har fått muligheten til å uttale seg direkte om et tema der kommunen eller fylkeskommunen skal benytte avstemningens utfall som en del av sitt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til eller fatte et vedtak om aktuell tematikk. Avstemningen kan ha omfattet hele eller deler av kommunen.

Tematisk inndeling: Alkohol: Avstemninger som gjelder opprettelse av vinmonopol, salg av øl og andre avstemninger som vedrører alkohol.

Målform: Avstemninger som vedrører valg av målform i grunnskolen.

Territorielle: Avstemninger som omhandler emner som kommunesammenslåinger, kommunegrensereguleringer og kommune-/fylkestilhørighet.

Krets og identitet: Avstemninger som gjelder endring i en kommunes kretsinndeling - som sammenslåing av skolekretser, oppretting av nye skoler og nedleggelse av eksisterende skoler. Identitetsavstemninger involverer avstemninger om eksempelvis bystatusavklaringer, eller navn på kommune eller krets.

Miljø: Avstemninger som inneholder elementer av miljøspørsmål. Eksempelvis etablering av vindmølleparker, utbygging av vassdrag, veiutbygging og annen infrastruktur, beskyttelse av verneverdige områder eller bygninger etc.

Andre: Avstemninger om andre forhold i en kommune.

Godkjente stemmer: Godkjente stemmegivninger, skal stemme med mengden kryss i manntallet. I praksis blir tallet regnet som godkjente stemmer pluss forkastede og blanke stemmer, der disse er oppgitt.

Forkastede stemmer: Stemmesedler som av ulike årsaker ikke blir godkjent pluss tomme konvolutter.

Godkjente stemmer: Tallet på godkjente stemmesedler etter fintelling/kontrolltelling.

Sluttbehandling: Om avstemningsresultatet ble tatt til følge i kommunen eller ikke.  Avstemningsresultatet er registrert som tatt til følge dersom behandlingen i kommunen fulgte avstemningsresultatet, for eksempel i avstemninger om kommunesammenslåinger selv om den eller de andre berørte kommunen(e) kom til et resultat som innebar overstyring av resultatet, eller om sentrale myndigheter overstyrte resultatet.

Avstemninger i hele kommunen: Folkeavstemningen gjaldt samtlige stemmeberettigede i kommunen.

Avstemninger i deler av kommunen: Folkeavstemningen gjaldt kun en eller flere kretser innad i kommunen. Kun de stemmeberettigede i enkeltkretser deltok.

Standard klassifikasjoner

Kommuner, fylker.

Kommuneklassifisering, sentralitet. I noen tabeller er landets kommuner gruppert i 8 klasser på grunnlag av sentralitet.

Grupperingen i landsdeler og kommuneklassifisering forholder seg til den til enhver tid gjeldende standard.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kommunenivå og kretsnivå innenfor de kommuner med folkeavstemninger som begrenser stemmeberettigede til eksempelvis innbyggere i spesifikke skolekretser.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ingen.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi oversikt over avholdte lokale folkeavstemninger i norske kommuner i perioden fra 1970 og fremover. SSB har samlet inn historiske data om lokale folkeavstemninger fra 1970 til 2007. Fra 2008 blir det gjennomført en årlig innsamling der kommunene rapporterer til SSB.

Bruken av rådgivende lokale folkeavstemninger er en over 100 år lang tradisjon i Norge, særlig med hensyn til avstemninger i forbindelse med alkoholbevillinger og målform i grunnskolen. Andre tema som kommunesammenslåinger og avstemninger om miljøspørsmål har blitt aktualisert senere. En lovfesting av kommunenes rett til å avholde lokale folkeavstemninger ble etablert med endringer i Valgloven og kommuneloven i 2008-2009.

Brukere og bruksområder

Statistikken forventes brukt av media, forskingsmiljøer, politiske partier, kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Annen valgstatistikk.

Lovhjemmel

Valgloven og kommuneloven § 39 b.

EØS-referanse

Ingen.

Produksjon

Omfang

Statistikken gjelder resultater fra lokale folkeavstemninger i alle kommuner der de er blitt avholdt. Det samles inn tall og informasjon om folkeavstemningens tema, tidspunkt, stemmealternativ fordelt på forhåndstemmer, valgtingstemmer og total, behandling av sluttresultatet i kommunene (om avstemningsresultatet ble tatt til følge etc.), om folkeavstemningen omfattet hele eller deler av kommunen, antall stemmeberettigede og valgdeltakelse. For avstemninger avholdt etter 2008 blir det i tillegg samlet inn tall for detaljert stemmegivning fordelt på godkjente og forkastede, samt stemmesedler fordelt på godkjente, forkastede og blanke stemmesedler.

Datakilder og utvalg

Fra og med 2008 er data innhentet årlig fra kommunen via KOSTRA-innrapporteringen som er et rapporteringssystem for  alle landets kommuner til staten.

Papirskjema med tilgjengelig preutfylt informasjon for lokale folkeavstemninger avholdt før 2008 er sendt alle kommuner. Også kommuner uten registrerte avstemninger har mottatt skjema for bekreftelse på at det ikke har funnet sted lokale folkeavstemninger i kommunen.

Hovedoppgave ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, ved Aimée Lind Adamiak: "Lokale folkeavstemninger i Norge - Med særlig vekt på perioden 1970-2000", publisert 2001, samt informasjon i Nynorsk faktabok 1965-2004 vedrørende lokale folkeavstemninger om målform.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

KOSTRA fra og med 2008, papirskjema for perioden 1970-2007.

Maskinelle kontroller ved registrering av tall, vesentlig sumkontroller og logiske sammenhenger. Kvalitetskontroll og tilføyelser fra kommunene av preutfylt informasjon for perioden 1970-2007.

Statistikken er en summering av innrapportert informasjon. En lokal folkeavstemning telles som enkeltstående når de stemmeberettigede har fått muligheten til å uttale seg direkte om en konkret enkeltsak.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikk over bruken av lokale folkeavstemninger i norske kommuner finnes tilbake til 1970 og ble publisert fra SSBs side første gang i 2009.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Dataene er rapportert inn til SSB ved bruk av skjema for perioden 1970-2007. Feilregistreringer og manglede informasjon i arkiv kan forekomme og medføre ufullstendige og feilaktige data. Kommunene har ikke vært pliktige til å oppbevare informasjon om avholdte lokale folkeavstemninger. Datainnsamling for denne perioden er i utgangspunktet basert på sekundærkilder kvalitetssikret og ytterligere komplettert av kommunene. Ikke alle kommuner har gjennomført denne kvalitetssikringen og dette materiale er da publisert med dette forbehold. For hele perioden fra 1970 kan antall avgitte og forkastede stemmer i enkelte kommuner dessuten være usikkert. Det kan skyldes unøyaktighet ved føring av valgbok og feil i avkrysningsmanntallet. Mistolkinger vedrørende begrepene forkastende stemmegivninger kan forekomme. En forkastende stemmegivning kan forekomme når en person møter opp, men får av ulike årsaker ikke avgi stemme. Da skal det heller ikke krysses av i manntallet og mengden slike stemmer skal normalt ikke inkluderes i statistikken. Det blir likevel protokollert og i noen tilfeller på feil plass under forkastede stemmesedler. Ved revidering må avgitte og forkastede stemmer i noen tilfeller justere/korrigeres etter skjønn der kommunene ikke finner ut av feilene.

Frafallsfeil: Ikke relevant.

Utvalgsfeil: Ikke relevant.

Andre feil: Ikke relevant.

Revisjon

Ikke relevant