Notater 2011/29

Dokumentasjonsrapport

Valgundersøkelse 2009

Denne rapporten dokumenter valgundersøkelsen 2009, og inneholder spørreskjema og svarfordeling for de fleste spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen. Det er også tatt med tabeller som viser sammenhengen mellom partivalg og bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, region, utdanning, yrke og region. Rapporten dokumenterer også gjennomføringen av undersøkelsen, og tar opp en del metodiske spørsmål knyttet til datakvalitet.

Resultatene viser at andelen som skiftet standpunkt fra valget i 2005 til 2009 – enten ved å skifte parti eller ved å vandre ut eller inn av hjemmesittergruppen - var på 39 prosent. Det er en nedgang i forhold til forrige valg, og innebærer at trenden med stadig økende velgervandringer ble brutt. Velgerne til Arbeiderpartiet og Høyre var mest lojale – 75 prosent av dem som stemte på ett av disse partiene i 2005, stemte på dem igjen. Tilsvarende tal for Kristelig Folkeparti og Senterparti er henholdsvis 69 Velgerne til Venstre er minst lojale – bare 30 prosent av dem stemte på Venstre i 2005, ga sin stemme til Venstre i 2009.

Arbeiderpartiet hentet velgere fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, men tapte velgere til Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre tapte velgere til Høyre og hjemmesitterne. Høyre er eneste parti som ikke har tapt velgere til andre partier eller hjemmesittere.

Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk forskningsråd.

Gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført av Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Frode Berglund, Ingvild Stakkevold Reymert, Bernt Aardal

Serie og -nummer

Notater 2011/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8158-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8157-0

Antall sider

84

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt