4 av 10 stortingskandidater er kvinner

Publisert:

Til sammen stiller det 4 438 ulike kandidater ved årets stortingsvalg. 42 prosent av disse er kvinner, en økning på 2 prosentpoeng fra 2013. På halvparten av stortingspartienes lister er kvinner i flertall.

Økningen på 2 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg gjør at kvinneandelen av listekandidatene nå er på samme nivå som før stortingsvalget i 2009.

Blant partiene som ble representert på Stortinget etter valget i 2013, er det flere kvinner enn menn blant kandidatene i fire partier. Kvinneandelene fordeler seg slik:

  • Sosialistisk venstreparti: 54 prosent
  • Miljøpartiet de Grønne: 52 prosent.
  • Venstre: 51 prosent. 
  • Senterpartiet: 51 prosent.
  • Arbeiderpartiet: 50 prosent.
  • Høyre: 50 prosent.
  • Kristelig Folkeparti: 46 prosent.
  • Fremskrittspartiet: 35 prosent.

For Rødt, som ikke er representert på Stortinget, er andelen kvinner 52 prosent, mens i gruppen «andre lister» er den nede i 33 prosent. Gruppen «andre lister» er relativt stor og trekker dermed kvinneandelen ned når vi ser på alle kandidatene.

I tillegg til de åtte partiene på Stortinget og Rødt, stiller også Alliansen, Demokratene, Liberalistene og De Kristne lister i alle landets fylker.

De fleste er mellom 45 og 66 år

48 prosent av kandidatene er mellom 45 og 66 år. Det er omtrent på samme nivå som de siste stortingsvalgene. 8 prosent er under 25 år, 33 prosent er mellom 25 og 44 år, mens 12 prosent er over 67 år.

Hvis man sammenligner med de stemmeberettigede ved valget, ser man at disse fordeler seg slik: 12 prosent under 25 år, 31 prosent mellom 25 og 44 år, 36 prosent er mellom 45 og 66 år, mens 21 prosent er over 67 år.   

Figur 1. Listekandidater til stortingsvalg, etter alder

2005 2009 2013 2017
18-24 år 8 9 9 8
25-44 år 30 33 34 33
45-66 år 51 49 46 48
67 år eller eldre 11 10 11 12

Få kvinner over 67 år

Kvinner over 67 år utgjør om lag 10 prosent av befolkningen, men blant kandidatene utgjør de bare om lag 4 prosent. 8 prosent av kandidatene er menn over 67 år, omtrent den samme andelen som i befolkningen. Menn mellom 45 og 66 år utgjør 28 prosent av kandidatene, mens i befolkningen er rundt 18 prosent i denne kategorien. 

Figur 2. Differansen i prosentpoeng mellom listekandidater og hele befolkningen over 18 år, etter kjønn og alder

Menn Kvinner
18-24 år -1.9 -2.0
25-44 år 0.4 -2.0
45-66 år 9.6 2.7
67 år eller eldre -0.3 -6.5

Høyt utdannet

Som ved tidligere stortingsvalg finner vi langt større andel med høyere utdanning blant listekandidatene enn i befolkningen generelt. 54 prosent blant listekandidatene har høyere utdanning mot 33 prosent av befolkningen. 18 prosent av listekandidatene har lang universitets- eller høgskoleutdanning mot 10 prosent i befolkningen for øvrig. Sett under ett har 27 prosent av befolkningen grunnskoleutdanning, mens kun 15 prosent av kandidatene har det. 

Figur 3. Utdanningsnivå blant listekandidater til Stortingsvalget 2017 og i hele befolkningen

Kandidater Befolkningen
Grunnskolenivå 15 27
Videregående skolenivå 31 41
Universitets- og høgskolenivå, kort 36 23
Universitets- og høgskolenivå, lang 18 10

Har høyere bruttoinntekt

Ser vi på bruttoinntekt, er den høyere blant kandidatene sammenliknet med befolkingen for øvrig. I befolkningen har 54 prosent bruttoinntekt under 400 000 kroner, blant kandidatene har 40 prosent bruttoinntekt under 400 000. 19 prosent av kandidatene har bruttoinntekt over 800 000 kroner, mens 9 prosent i hele befolkningen har samme inntektsnivå.  

Figur 4. Brottoinntekt inndelt i intervaller blant listekandidater til Stortingsvalget 2017 og i befolkningen for øvrig

Kandidater Befolkningen
Under 200.000 16 22
200.000 - 399.999 23 33
400.000 - 599.999 24 26
600.000 - 799.999 17 10
800.000 eller mer 19 9

Færre offentlig ansatte blant Ap-kandidatene

Omtrent 75 prosent av kandidatene er sysselsatte. Det er omtrent på samme nivå som ved tidligere valg. Som ved forrige valg er det også denne gang mange fra offentlig sektor på listene til partiene på Stortinget. Arbeiderpartiet og Høyre er partiene som har flest fra denne sektoren, 33 prosent av Høyres kandidater er ansatt i offentlig administrasjon og forsvar – det er en økning på nær 3 prosentpoeng fra forrige valg. Arbeiderpartiet har på sin side en andel på 32 prosent fra offentlig administrasjon og forsvar, en nedgang på 10 prosentpoeng. Blant stortingspartiene er det en økning blant listekandidater fra varehandel, samferdsel og finans for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. 

Kontakt