431509_tabell_449044_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
431509_tabell_449044
statistikk
2021-03-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2021, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerFebruar 2021
A. Internasjonale reserver NOK669 617
(1) Valutareserver610 160
(a) Verdipapir564 855
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:45 305
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF45 129
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet177
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 956
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF18 913
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar27 588
finansielle derivat-40
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna27 628
B. Andre krav i valuta4 443
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar412
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar20
gull utanfor internasjonale reservar0
anna4 011
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Februar 2021
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta0000
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)0000
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)0000
3. Anna-18 558-18 55800
utbetalingar relaterte til repos (-)-12-1200
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-18 546-18 54600
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarFebruar 2021
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-3 844
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-3 844
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)-20
terminar-20
futures0
byteavtalar0
opsjonar0
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar i SDR-kurven0
Fordeling av valuta verdsatt i USD0
Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
valutasortar utanfor SDR-kurven0