282390_tabell_304892_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282390_tabell_304892
statistikk
2017-04-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2017, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerMars 2017
A. Internasjonale reserver NOK525 825
(1) Valutareserver466 600
(a) Verdipapir464 906
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:1 694
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF1 504
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet190
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 010
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF16 118
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar37 097
finansielle derivat17
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna37 080
B. Andre krav i valuta40 050
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar127
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar1
gull utanfor internasjonale reservar0
anna39 922
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mars 2017
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-100-100
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-100-100
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 700-1 70000
(b) Lange posisjonar (+)82082000
3. Anna-47 834-47 83400
utbetalingar relaterte til repos (-)-730-73000
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-47 104-47 10400
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMars 2017
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp10 195
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-15 850
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 126 046
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)18
terminar-2
futures0
byteavtalar0
opsjonar20
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar525 825
valutasortar i SDR-kurven484 373
Fordeling av valuta verdsatt i EUR141 392
Fordeling av valuta verdsatt i JPY39 620
Fordeling av valuta verdsatt i GBP35 407
Fordeling av valuta verdsatt i USD267 954
valutasortar utanfor SDR-kurven41 452