22660_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22660
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 292,1 milliardar kroner ved utgangen av april 2008. Dette var ein auke på 9,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. April 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  292 100
Valutareservar  289 346
Verdipapir og innskot  234 973
Andre valutareservar 54 373
Reserveposisjonen i IMF  777
Spesielle trekkrettar i IMF 1 977