22662_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22662
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 293,2 milliardar kroner ved utgangen av april 2008. Dette var ein auke på 10,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. April 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  293 227
Valutareservar  290 474
Verdipapir og innskot  236 313
Andre valutareservar 54 161
Reserveposisjonen i IMF  777
Spesielle trekkrettar i IMF 1 977