22676_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22676
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-01-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Nye førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 330,7 milliardar kroner ved utgangen av desember 2007. Dette var ein nedgang på 3,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Desember 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar                     330 700
Valutareservar  327 600
Verdipapir og innskot  250 587
Andre valutareservar 77 013
Reserveposisjonen i IMF 1 096
Spesielle trekkrettar i IMF      2 003

Noregs Bank har utført endringar i definisjonen av internasjonale reservar etter avtale med det internasjonale pengefondet (IMF). Endringane er utførte i samanliknbare tal.