22678_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22678
Vekst i internasjonale reservar
statistikk
2008-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 334,9 milliardar kroner ved utgangen av desember 2007. Dette var ein auke på 0,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Desember 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar        334 898
Valutareservar  331 805
Verdipapir og innskot  253 963
Andre valutareservar 77 842
Reserveposisjonen i IMF 1 094
Spesielle trekkrettar i IMF     2 000

Noregs Bank har utført endringar i definisjonen av internasjonale reservar etter avtale med det internasjonale pengefondet (IMF). Endringane er utførte i samanliknbare tal.