22682_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22682
Vekst i internasjonale reservar
statistikk
2007-12-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 342,9 milliardar kroner ved utgangen av november 2007. Dette var ein auke på 18,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. November 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar                                                       342 887
Valutareservar  339 338
Verdipapir og innskot  265 553
Andre valutareservar 73 785
Reserveposisjonen i IMF 1 494
Spesielle trekkrettar i IMF 2 055

Noregs Bank har utført endringar i definisjonen av internasjonale reservar etter avtale med det internasjonale pengefondet (IMF). Endringane er utførte i samanliknbare tal.