22684_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22684
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2007-11-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 324,5 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2007. Dette var ein auke på 2,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Oktober 2007. Millionar kroner
                                     2007
Internasjonale reservar  324 477
Valutareservar  321 547
Verdipapir og innskot  251 596
Andre valutareservar 69 951
Reserveposisjonen i IMF  959
Spesielle trekkrettar i IMF       1 971

Noregs Bank har utført endringar i definisjonen av internasjonale reservar etter avtale med det internasjonale pengefondet (IMF). Endringane er utførte i samanliknbare tal.