22712_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22712
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2007-04-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 347,5 milliardar kroner ved utgangen av mars 2007. Dette var ein auke på 0,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Mars 2007. Millionar kroner
2007
Internasjonale reservar  347 463
Valutareservar  343 918
Verdipapir og innskot  252 459
Andre valutareservar 91 459
Reserveposisjonen i IMF 1 060
Spesielle trekkrettar i IMF 2 485