22725_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22725
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2007-01-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2006, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Nye førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 353,9 milliardar kroner ved utgangen av desember 2006. Dette var ein auke på 27,8 milliardar kroner frå månaden før, og ein vekst på 35,7 milliardar kroner samanlikna med desember 2005.

Internasjonale reservar. Millionar kroner

Internasjonale reservar
Desember 2006
Internasjonale reservar  353 936
Valutareservar  349 805
Verdipapir og innskot  259 093
Andre valutareservar 90 712
Reserveposisjonen i IMF 1 298
Spesielle trekkrettar i IMF 2 834