15838_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/dit/aar
15838
Reduserte direkteinvesteringer i 2007
statistikk
2009-01-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
dit, Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt), FDI, utlandetFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Direkteinvesteringer, transaksjoner (opphørt)1998-2007

Grunnet alvorlige kvalitetsproblemer i datagrunnlaget til spesialstatistikken direkteinvesteringer, transaksjoner, har Statistisk sentralbyrå besluttet å legge ned statistikken fra og med statistikkåret 2011. Ved interesse for direkteinvesteringer, transaksjoner, henvises det til statistikken Utenriksregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte direkteinvesteringer i 2007

Norske direkte investeringer i utlandet var i 2007 på 73,4 milliarder kroner, en nedgang sett i forhold til de to foregående årene. Investeringene ble foretatt spesielt innenfor næringsgruppene industri og forretningsmessig tjenesteyting.

Mens investeringene i utenlandske aksjer og andeler fortsatt steg, var det nedgangen i lånetransaksjonene som bidro til reduksjonen i de direkte investeringene i utlandet gjennom 2007, sett i forhold til de to foregående årene. Utlandets direkte investeringer i Norge var på 28,7 milliarder kroner i 2007, noe som også var lavere enn i 2006. Nedgangen gjaldt både aksjer, andeler og lån.

Reinvestert fortjeneste, det vil si den delen av selskapenes overskudd som ikke ble delt ut som utbytte til aksjonærene, men ført tilbake i selskapene, er oppgitt med samme tall som for 2006 ettersom grunnlaget for beregning av faktiske tall for 2007 ennå ikke foreligger.

Nytt rapporteringssystem

Fram til og med 2004 ble transaksjonsstatistikken produsert i Norges Bank. Tallene var basert på en totalrapportering fra alle norske valutabanker av formidlede betalinger til og fra utlandet. Direkte rapporter fra foretak om betalinger og andre transaksjoner utenom det norske banksystemet lå også til grunn.

Fra og med 2005 er tallene basert på Statistisk sentralbyrås nye rapportsystem for utenriksøkonomi. Det nye systemet innebærer direkte rapportering av beholdninger fra selskapene basert på regnskapsinformasjon, og transaksjonene blir beregnet på grunnlag av endringer i beholdningene. Dette medfører et brudd i tidsseriene, hvor særlig verdifastsettelsen vedrørende kjøp/salg av aksjer og andeler kan medføre ulikheter mellom gamle og nye datakilder. Det er ikke mulig å revidere tallene bakover etter de nye kildene.

Tabeller: